مقاله بررسي تاثير سياست هاي پولي آمريکا بر قيمت هاي واقعي جهاني نفت و درآمد واقعي نفت کشورهاي صادرکننده نفت اوپک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۸۱ تا ۱۰۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سياست هاي پولي آمريکا بر قيمت هاي واقعي جهاني نفت و درآمد واقعي نفت کشورهاي صادرکننده نفت اوپک
این مقاله دارای ۲۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نرخ بهره واقعي امريکا
مقاله قيمت هاي واقعي جهاني نفت
مقاله درآمد واقعي نفت کشورهاي عضو اوپک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امامي ميبدي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شمس الدين سيدمحمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين پژوهش اثر سياست هاي پولي آمريکا بر قيمت هاي جهاني نفت، همچنين اختلاف سياست هاي پولي آمريکا و کشورهاي صادرکننده نفت اوپک بر درآمد واقعي نفت اين کشورها را بررسي مي كنيم. اين پژوهش بر مبناي مطالعه فرانکل (۲۰۰۸) به لحاظ تفکيک تاثير دو دسته عوامل بر رفتار قيمت نفت در کوتاه مدت (عوامل مالي) و بلندمدت (عوامل بنيادي) است. با استفاده از آزمون هاي تجربي نشان مي دهيم که روند بلندمدت قيمت جهاني نفت تحت تاثير عوامل بنيادين مانند عرضه و تقاضا، تغيير در ظرفيت کشورهاي توليدکننده و همچنين تغيير در ذخاير تجاري نفت است؛ افزون بر اين، تاثير اختلاف بين آتي ها و اسپات بر قيمت نفت هاي شاخص را بررسي مي كنيم. نتايج نشان مي دهد که اختلاف قيمت آتي ها و اسپات عامل تعيين کننده اي در شکل گيري قيمت اسپات نفت است. آزمون تاثير تغييرات نرخ بهره واقعي آمريکا بر قيمت واقعي جهاني نفت با استفاده از داده هاي سري زماني (۱۹۹۰-۲۰۰۸) نشان مي دهد، که يک رابطه منفي بين تغيير در نرخ بهره واقعي آمريکا و قيمت واقعي نفت هاي شاخص وجود دارد. همچنين مدل داده هاي تابلويي برآورد شده مؤيد رابطه منفي و معنادار بين درآمد واقعي نفت در کشورهاي عضو اوپك و اختلاف بين نرخ بهره واقعي آمريکا و اين كشورها مي باشد.