مقاله بررسي تاثير سياه دانه (Nigella sativa) بر گروه هاي تام تيول و پراکسيداسيون ليپيدي سرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۲۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سياه دانه (Nigella sativa) بر گروه هاي تام تيول و پراکسيداسيون ليپيدي سرم
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنتي اکسيدان
مقاله استرس اکسيداتيو
مقاله تام تيول
مقاله سياه دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريعت زاده سيدمحمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي راد علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: هويدا ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: راهزاني كبري
جناب آقای / سرکار خانم: آقاجوهري مهرداد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تعداد زيادي از گياهان دارويي داراي آنتي اکسيدان هاي طبيعي هستند که سيستم هاي طبيعي را از استرس اکسيداتيو محافظت مي کنند. لذا اين مطالعه با هدف بررسي خاصيت آنتي استرس اکسيداتيو سياه دانه انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي ۶۴ نفر از افراد سالم به مدت دو هفته روزانه ۳ گرم سياه دانه مصرف کردند. نمونه هاي خون قبل و بعد از مداخله جهت اندازه گيري سطوح پراکسيداسيون ليپيدي و گروه هاي تام تيول گرفته شد. داده ها با کمک آزمون هاي آماري t،t  زوجي و همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: کاهش معني دار در پراکسيداسيون ليپيدي بعد از مصرف (۶٫۷۴±۵٫۶۵) نسبت به قبل از مصرف (۹٫۴۸±۵٫۸) (P=0.008) و افزايش معني دار در گروه هاي تام تيول بعد از مصرف (۰٫۳۸±۰٫۲) نسبت به قبل از مصرف (۰٫۲۶±۰٫۱۷) (P<0.001) را نشان داد.
نتيجه گيري: نتيجه اين مطالعه نشان داد که سياه دانه داراي فعاليت آنتي اکسيداني است و موجب کاهش استرس اکسيداتيو مي شود.