مقاله بررسي تاثير سيل سالهاي ۱۳۸۰، ۱۳۸۱ و سرعت جريان آب بر فراواني سياه ماهي Capoeta capoeta gracilis در نهر مادرسو پارک ملي گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۶ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۴۷ تا ۵۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سيل سالهاي ۱۳۸۰، ۱۳۸۱ و سرعت جريان آب بر فراواني سياه ماهي Capoeta capoeta gracilis در نهر مادرسو پارک ملي گلستان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Capoeta capoeta gracilis
مقاله سيل
مقاله فراواني مطلق
مقاله صيد در واحد تلاش
مقاله نهر مادرسو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: كمالي ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده كيابي بهرام
جناب آقای / سرکار خانم: شعباني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جمعيت و صيد در واحد تلاش سياه ماهي، Capoeta capoeta gracilis، از آذر سال ۱۳۸۲ تا آبان ۱۳۸۳ در نهر مادرسو واقع در جنگل گلستان برآورد و نتايج آن با داده هاي به دست آمده قبل از رخداد سيل در سالهاي ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ در همين منطقه مقايسه گرديد. صيد ماهي با استفاده از شوك الكتريكي صورت گرفت. ميانگين صيد در واحد تلاش در اين بررسي ۸۲۴±۵۷۹ ماهي به ازاي ۰٫۵ ساعت شوکدهي، ميانگين فراواني مطلق ۲٫۶±۲٫۳۳ ماهي در مترمربع و تفاوت بين ايستگاههاي نمونه برداري معنا دار بود (p<0.01). بيشترين فراواني سياه ماهي متعلق به ايستگاه گلستان و كمترين آن در سرچشمه بود. ساختار نهر در هر قسمت عامل تغيير فراواني تشخيص داده شد. همچنين، در زمانهاي مختلف نمونه برداري، تغييرات زيادي در فراواني با تغيير سرعت جريان مشاهده گرديد كه با يكديگر نسبت عكس داشتند. داده هاي صيد در واحد تلاش و فراواني مطلق در تحقيق حاضر به طور معناداري بيشتر از داده هاي به دست آمده قبل از سيل در سالهاي ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱ بود (p<0.01). اين تفاوت زياد فراواني بين مطالعات سالهاي قبل و بعد از سيل مي تواند به دليل ايجاد بلوم جلبكي در نهر باشد كه به نظر مي رسد عاملي مثبت در افزايش فراواني سياه ماهي است.