مقاله بررسي تاثير سيپروفلوكساسين و مترونيدازول بر وضعيت كلينيكي و ميكروبيولوژيك پريودنتيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در تحقيق در علوم دندانپزشكي از صفحه ۱۷ تا ۲۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير سيپروفلوكساسين و مترونيدازول بر وضعيت كلينيكي و ميكروبيولوژيك پريودنتيت
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيپروفلوكساسين
مقاله مترونيدازول
مقاله پريودنتيت
مقاله ميكروبيولوژي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصفهاني زاده نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي نژاد سروش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: قريب ۵۰۰ گونه ميكروبي درپاكت پريودنتال زندگي مي كنند. رابطه اگريگيتي باکتري اکتينوميستم کوميتانس (Aa) با انواع پيشرفته و مهاجم پريودنتيت بيان شده است. هدف اين تحقيق تعيين اثر كاربرد سيپروفلوكساسين و مترونيدازول بر پارامترهاي پريودنتال و ميكروبيولوژيك در مبتلايان به پريودنتيت بود.
مواد و روش ها: اين مطالعه تجربي،از نوع كارآزمايي باليني تصادفي دوسوكور بود. ۲۴ نفر از مراجعين به بخش پريودنتيكس دانشكده دندانپزشكي دانشگاه آزاد اسلامي كه بيش از ۴ ميلي متر از دست رفتن چسبندگي كلينيكال، خونريزي حين پروبينگ، كشت مثبت Aa از پاكت در حداقل  4نقطه از دهان داشتند، انتخاب شدند. از دست رفتن چسبندگي كلينيكي، خونريزي حين پروبينگ، ايندكس لثه اي وپلاك ثبت گرديد. كليه بيماران دبريدمان مكانيكال و آموزش بهداشت را دريافت كردند. بسته هاي دارو وپلاسبو در اختيار بيماران گذاشته شد. ۱۰ روز، ۳ و ۶ ماه بعد كشت باكتري و ثبت پارامترهاي پريودنتال انجام شد. جهت بررسي اماري يافته ها از آزمون paired t- test و mann-u-whitney استفاده شد.
يافته ها: خونريزي حين پروبينگ، ايندکس لثه، متوسط تعداد کلني در گروه شاهد و مورد در ماه سوم و ششم به ترتيب (۳۳٫۳ و ۳۷٫۵ در مقابل صفر)، (۰٫۴۶± ۱٫۲و ۰٫۴۲ ±۱٫۲۱ در مقابل ۰٫۱۱± ۰٫۰۶و ۰٫۱۳ ±۰٫۱۰)، ۱۰٫۸۴±۹٫۱۵ و ۱۱٫۳۵± ۱۲٫۵۶در مقابل۰٫۹۹ ±۰٫۷۵ و ۲٫۱۵±۱٫۹۶) بود. اختلاف اعداد فوق از نظر آماري معني دار بود ((p<0.05. پلاك ايندكس و از دست رفتن چسبندگي كلينيكي بين دو گروه در هيچ يك از زمان هاي مورد مطالعه و ايندكس لثه اي و تعداد كلوني A.a در روز دهم، اختلاف آماري معني داري را نشان ندادند.
نتيجه گيري: تجويز سيپروفلوكساسين و مترونيدازول به عنوان يك درمان كمكي به درمانهاي مكانيكال در بهبود انساج پريودنتال و حذف باكتريA.a  نقش دارد.