مقاله بررسي تاثير شاخص هاي جزيي عملكرد بر بهره وري كل عوامل توليد (TFP) در شرکت نفت فلات قاره ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهشهاي اقتصادي ايران از صفحه ۷۷ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير شاخص هاي جزيي عملكرد بر بهره وري كل عوامل توليد (TFP) در شرکت نفت فلات قاره ايران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري كل عوامل (TFP)
مقاله شاخص هاي جزيي عملكرد
مقاله شركت نفت فلات قاره ايران
مقاله روش سولو با تابع توليد كاب – داگلاس
مقاله روش كندريك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عقيقي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: كيمياگري علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور و به ويژه در برنامه چهارم توسعه كشور، دولت به اهميت و نقش اساسي رشد بهره وري كل عوامل توليدي (TFP) در ارتقاي توليد ناخالص داخلي(GDP)  و وضعيت اقتصادي کشور توجه نموده و تلاش براي محاسبه و زمينه سازي براي رشد آن را از طريق بهبود وضعيت شاخص هاي جزيي عملکرد آغاز نموده است. اما محاسبه صرف TFP نتيجه كاربردي چنداني در بر نخواهد داشت و بي شك برقراري ارتباط ميان  TFPمحاسبه شده و شاخص هاي جزيي عملكرد ضروري است که تاکنون هيچ يک از وزارتخانه هاي دولتي موفق به انجام آن نشده اند. بدين روي، در اين پژوهش به بررسي اين ارتباط در شركت نفت فلات قاره ايران – كه يكي از شركت هاي اصلي توليدكننده نفت و گاز در ايران است – در دو حوزه اصلي شاخص هاي جزيي عملکرد نيروي كار و سرمايه – که بازوهای اصلي در هر شرکتي هستند – در سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۵ از طريق مدل های اقتصادسنجي و آماري مي پردازيم. روش اصلي مورد استفاده در اين پژوهش، روش سولو با تابع توليد كاب – داگلاس خواهد بود که از سوی ارگان های ذيربط نظير سازمان بهره وري آسيايي و سازمان ملي بهره وري ايران مناسب تشخيص داده شده است؛ ولي علاوه بر آن به منظور مقايسه نتايج حاصل از روش اصلي و افزايش ضريب اطمينان درستي نتايج از مدل كندريك نيز استفاده مي كنيم. مشاهده خواهد شد كه در هر دو روش، نتايج تقريبا يكساني به دست مي آيد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد كه در شركت مورد مطالعه، تاثيرگذارترين شاخص جزيي عملكرد مطالعه شده بر TFP، شاخص نسبت ستاد و صف است كه نشان دهنده اهميت بالاي سازماندهي و ارايه نمودار سازماني مناسب در شرکت ياد شده است. پس از آن، به ترتيب شاخص هاي تجربه و تخصص، تعداد تكنولوژي مورد استفاده در بهره برداري از مخازن و در نهايت درجه آموزش ديدگي نيروي انساني بيشترين تاثير را برTFP  شركت داشته اند.