مقاله بررسي تاثير شغل بر ارزش هاي معطوف به توسعه زنان: مطالعه موردي زنان شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در جامعه شناسي زنان (زن و جامعه) از صفحه ۴۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير شغل بر ارزش هاي معطوف به توسعه زنان: مطالعه موردي زنان شهر شيراز
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزش اجتماعي
مقاله شغل
مقاله توسعه
مقاله جهاني گرايي
مقاله عام گرايي
مقاله علم گرايي
مقاله عقلانيت
مقاله رضايت از زندگي و گرايش به کار پويا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سرايي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: سهامي سوسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارزش ها از ابتدا به عنوان مفهومي محوري در علوم اجتماعي مطرح بوده اند. مطالعه ارزش ها براي تبيين شخصيت و نظام هاي اجتماعي بسيار مهم و تعيين كننده است. افراد و گروهها در ارزش ها متفاوتند، با توجه به تغييراتي كه در سال هاي اخير در زمينه حضور زنان در عرصه هاي عمومي بوجود آمده است، پرسش اصلي پژوهش اين است كه آيا دستيابي زنان به مشاغل جديد توانسته است جهت گيري زنان را به سمت ارزش هاي توسعه سوق دهد.
ديدگاههاي نوين در زمينه ارتباط ارزش و توسعه و تغييرات اجتماعي را مي توان به دو دسته تقسيم كرد از كارل ماركس تا دانيل بل استدلال مي كند كه توسعه اقتصادي، تغييرات فرهنگي را ايجاد مي كنند. در اين پژوهش تاثير شغل بر ارزش هاي توسعه مدار زنان مورد بررسي قرار گرفته است و براي سنجش ارزش هاي توسعه مدار با يك رويكرد فرهنگي ديدگاههاي جامعه شناسي را در زمينه تغييرات و توسعه و ديدگاههاي روان شناسي اجتماعي در زمينه ارزش ها را بررسي كرده و بر اساس مباني نظري خوشه هايي از ارزش ها را بدست آورده ايم. سپس با ساخت پرسشنامه اوليه و انجام مطالعه مقدماتي و تحليل عاملي، خوشه اي از ارزش ها را كه روي يك عامل قرار گرفته اند را انتخاب کرده ايم که عبارتند از: جهاني گرايي، عام گرايي، علم گرايي، عقلانيت، رضايت از زندگي و گرايش به کار پوياست. جامعه نمونه ۵۳۴ زن ۱۵-۴۵ ساله شهر شيراز هستند، روش پژوهش پيمايشي، با استفاده از پرسشنامه بود. پرسشنامه داراي روايي صوري و سازه اي است و براي پايايي آن نيز از آلفاي كرونباخ استفاده كرده ايم و آلفا براي تمامي مقياس ها بالاي ۰٫۷۰ است.
يافته هاي مقايسه اي عقلانيت، علم گرايي و رضايت از زندگي، در بين سه گروه زنان خانه دار، شاغل و محصل تفاوتي نداشته است. به بيان ديکر اشتغال زنان به عنوان امري مدرن در ساختار اجتماعي جامعه مورد مطالعه نتوانسته تجهيز شناختي لازم براي زنان ايجاد کند، بنابراين اين ارزش هاي معطوف به توسعه زنان در اين گروهها يکسان است، اما ارزش هاي جهاني گرايي، عام گرايي وگرايش به کار پويا بين سه گروه تفاوت معني داري را نشان مي دهد.