مقاله بررسي تاثير شوري آب آبياري بر عملکردهاي کمي کيفي گياه دارويي زنيان (carum copticum L. C.B. Clarke) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات گياهان دارويي و معطر ايران از صفحه ۵۰۴ تا ۵۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير شوري آب آبياري بر عملکردهاي کمي کيفي گياه دارويي زنيان (carum copticum L. C.B. Clarke)
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زنيان (carum copticum L. C.B. Clarke)
مقاله شوري آب آبياري
مقاله کميت و کيفيت اسانس
مقاله تيمول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دوازده امامي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: سفيدكن فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: جهان سوز محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مظاهري داريوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين تحقيق به منظور بررسي تاثير شوري آب آبياري بر عملکرد بيولوژيک، عملکرد بذر و کميت و کيفيت اسانس بذر و اندام هوايي گياه دارويي زنيان (Carum copticum L. C.B. Clarke) و بررسي امکان استحصال اسانس از اندام رويشي آزمايشي در سال ۱۳۸۶ در کرتهاي کوچک مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان اصفهان در قالب يک طرح کاملا تصادفي با سه تکرار و۸  تيمار انجام شد. تيمارهاي مورد بررسي شامل شوري آب آبياري با مقادير ۰٫۳ (شاهد)، ۳، ۶، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸ و ۲۱ دسي زيمنس بر متر بود. بر اساس نتايج بدست آمده از اين تحقيق اثر شوري آب آبياري بر درصد اسانس بذر و اندام هوايي معني دار نبود، اما بر ارتفاع گياه، عملکرد اسانس بذر، عملکرد اسانس اندام هوايي، عملکرد بذر و عملکرد بيولوژيک گياه معني دار بود. مقدار اسانس بذر از ۳٫۵ تا ۴٫۱ ميلي ليتر و مقدار اسانس اندام هوايي از ۰٫۲۵ تا ۰٫۳۵ ميلي ليتر تغيير کرد. بيشترين عملکرد اسانس بذر و عملکرد اندام هوايي به ترتيب معادل ۸٫۳ و ۲٫۴ در شوري ۰٫۳ دسي زيمنس بر متر و کمترين آن ۳٫۵ و ۱٫۵ ميلي ليتر در متر مربع در شوري۲۱  دسي زيمنس بر متر بدست آمد. بالاترين عملکرد بذر و عملکرد بيولوژيکي در شوري ۰٫۳ دسي زيمنس بر متر به ترتيب به ميزان ۲۰۲٫۷ و ۱۳۶۷٫۶ گرم در متر مربع و کمترين ميزان آن به ترتيب ۹۶٫۷ و ۷۳۹٫۵ گرم در متر مربع در شوري ۲۱ دسي زيمنس بر متر بود. نتايج حاصل از شناسايي ترکيبهاي اسانس بذر زنيان نشان داد که مهمترين جزء در همه تيمارها ترکيب تيمول بود که ۵۳ تا ۶۱٫۲ درصد اسانس را به خود اختصاص داد و دومين ترکيب گاما – ترپينن به ميزان ۲۰٫۷ تا ۲۵ درصد و ترکيب سوم پاراسيمن به ميزان ۱۳٫۱ تا ۱۵٫۶ درصد بود. شناسايي ترکيبهاي اسانس اندام هوايي نيز روند مشابهي را نشان داد.