مقاله بررسي تاثير شوري بر کارايي فرآيند اصلاح زيستي خاک آلوده به فنانترين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در طب جنوب از صفحه ۲۳ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير شوري بر کارايي فرآيند اصلاح زيستي خاک آلوده به فنانترين
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آلودگي خاک
مقاله هيدروکربن هاي معطر چند حلقه اي
مقاله اصلاح زيستي
مقاله شوري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رواني پور معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي كلانتري روشنك
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادكيا مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي نجف آبادي سميره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه: فنانترين يکي از آلاينده هاي هيدروکربنه آروماتيک چند حلقه اي بوده که به دنبال فرآيند احتراق ناقص سوخت هاي فسيلي، آلودگي نفتي و فرآيند هاي صنعت نفت و گاز و غيره بوجود مي آيند. سميت، سرطان زايي، خصوصيات آب گريزي و تمايل به تجمع در بافت خاک و ورود به زنجيره غذايي اهميت آنها را از نظر بهداشت عمومي و محيط زيست افزايش داده است. اصلاح زيستي يک روش اقتصادي و موثر براي تجزيه آلاينده هاي سمي از قبيل فنانترين مي باشد. در اين تحقيق تاثير شوري بر کارايي اصلاح زيستي خاک آلوده به فنانترين مورد بررسي قرار مي گيرد.
مواد و روش ها: خاک عاري از هر نوع آلودگي شيميايي و ميکروبي، به طور مصنوعي به فنانترين آلوده شده سپس محلول نوترينت با دو غلظت بيشينه و کمينه شوري تهيه بعد مخلوط ميکروبي که توانايي تجزيه فنانترين را دارد به محلول اضافه نموده، طوري که نسبت ۱۰ درصد وزني به حجمي (خاک به محلول) حاصل گردد، سپس نمونه ها هوادهي شدند. غلظت فنانترين باقيمانده در خاک پس از استخراج با اولتراسونيک توسط دستگاه گاز کروماتوگرافي مورد سنجش قرار گرفت.
يافته ها: در شرايطي که غلظت نمک حداکثر بود رشد ميکروبي داراي فاز تاخيري طولاني تري بوده و در غلظت حداقل نمک اين فاز کوتاه تر بود. بررسي نتايج حاصل از انجام فرايند استخراج با کروماتوگرافي گازي در پايان ۵۶ روز درصد حذف در نمونه هاي حداکثر و حداقل نمک را به ترتيب ۷۰٫۵ درصد و ۷۱٫۸ درصد نشان داد.
نتيجه گيري: علي رغم اينکه فاز تاخيري در نمونه نمک حداکثر طولاني تر شد، اما، همان طور که نتايج استخراج نشان داد درصد حاصل از حذف در دو محلول تفاوت چنداني نداشت. نتيجه مي شود، شوري موجب افزايش فاز تاخيري شده اما اثر ممانعت کنندگي بر حذف هيدروکربن فنانترين ندارد.