مقاله بررسي تاثير شوك هاي اقتصادي بر نرخ بيكاري در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در فصلنامه اقتصاد مقداري (فصلنامه بررسيهاي اقتصادي) از صفحه ۲۷ تا ۵۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير شوك هاي اقتصادي بر نرخ بيكاري در ايران
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيکاري در ايران
مقاله شوک هاي اقتصادي
مقاله مدل SVAR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاديان ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي سخا زينب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اصلي اين مقاله بررسي تاثير شوک هاي کلان اقتصادي بر نرخ بيکاري در اقتصاد ايران است. براي اين منظور از يک مدل خود همبسته برداري ساختاري و داده هاي سالانه براي دوره 1386-1345 استفاده شده است. پس از برآورد مدل با استفاده از توابع واکنش به تکانه، اثر شوک هاي مختلف شامل شوک بهره وري، شوک تقاضاي کل، شوک عرضه نيروي کار، شوک قيمتي و شوک دستمزدي بر نرخ بيکاري را مورد بررسي قرار داده است. سپس با به کارگيري روش تجزيه واريانس سهم هر يک از اين شوک ها در ايجاد نوسانات در متغير نرخ بيکاري برآورد گرديده است. بر اساس نتايج کلي، هريک از شوک هاي مورد بررسي با توجه به ماهيت آنها، تاثيرات متفاوتي از لحاظ ميزان پاسخ تغييرات نرخ بيکاري به شوک ها و از لحاظ سهم هر يک از اين شوک ها در نوسانات نرخ بيکاري در طول زمان داشته است. شوک بهره وري و شوک تقاضاي کل باعث کاهش نرخ بيکاري شده و شوک هاي دستمزد، قيمت و عرضه نيروي کار باعث افزايش نرخ بيکاري در اقتصاد ايران شده است.