مقاله بررسي تاثير شيب عرضي نشيمنگاه ريل در اندرکنش چرخ – ريل مطالعه موردي قطار شهري مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در دانشکده فني دانشگاه تبريز از صفحه ۴۳ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير شيب عرضي نشيمنگاه ريل در اندرکنش چرخ – ريل مطالعه موردي قطار شهري مشهد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندرکنش چرخ و ريل
مقاله تحليل ديناميکي
مقاله سيستم قطار شهري
مقاله ايمني
مقاله خروج از خط
مقاله سايش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذاكري سردرودي جبارعلي
جناب آقای / سرکار خانم: فتحعلي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: بلوكيان رودسري نيما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پارامتر شيب عرضي نشيمنگاه ريل که جهت حرکت مناسب چرخ به ريل اعمال مي گردد، به طور مستقيم در رفتار اندرکنش ديناميکي خط – قطار تاثير مي گذارد. در اين مقاله، مطالعه پارامتريکي جهت بررسي تاثير اين پارامتر هندسي در رفتار ديناميکي اندرکنش چرخ – ريل ارايه شده است. براي اين منظور و با برداشت پارامترهاي هندسي در يک دال خط واقعي اجرا شده، تحليل هاي ديناميکي پيچيده اي با استفاده از نرم افزار ADAMS/RAIL، صورت گرفته است. اندازه گيري هاي موردنياز توسط ماشين اندازه گير KRAB برداشت شده و بر مبناي آن سطوح ايمني و سرويس دهي کنترل شده است. نتايج تحليل در محدوده سرعت بهره برداري خطوط قطار شهري نشان مي دهد که عدم کنترل شيب عرضي نشيمنگاه ريل نسبت به سطح مطلوب آن، تاثير بالايي را بر تشديد ضريب خروج از خط (حدود ۱۸ درصد) و نيروهاي ديناميکي افقي (بعضا تا ۱۷ درصد) دارا بوده و افزايش سايش شديد ريل (تا ۱۸ درصد) را به همراه دارد، در عين حال نيروهاي ديناميکي قائم و شاخص ايمني به لحاظ افزايش احتمال خروج از خط نگران کننده نبوده و در محدوده مجاز آيين نامه اي قرار مي گيرند. مقايسه نتايج تحليل در سرعت هاي بهره برداري و طراحي نيز نشان دهنده تاثير قابل توجه افزايش سرعت در تشديد نيروهاي ديناميکي قائم (تا ۱۳ درصد) و شاخص خروج از خط (تا ۸ درصد) است.