مقاله بررسي تاثير عامل خودرو بر تخلف رانندگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۷۳ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عامل خودرو بر تخلف رانندگي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تخلف رانندگي
مقاله وسيله نقليه
مقاله نوع خودرو
مقاله مدل خودرو
مقاله ياسوج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي سيروس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
وسيله نقليه در كنار عامل انساني، جاده و محيط، يكي از عوامل بروز تخلفات رانندگي است. بر اين اساس هدف اساسي پژوهش حاضر بررسي رابطه وسيله نقليه و تخلف رانندگي است. روش انجام پژوهش، روش پيمايشي است. جامعه آماري تحقيق را کليه افراد بالاتر از ۱۸ سال شهر ياسوج كه داراي گواهينامه رانندگي بوده و صاحب خودرو شخصي هستند، تشکيل مي دهد. در مجموع ۳۸۹ نفر به عنوان نمونه تعيين و با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي چندمرحله اي انتخاب شدند. ابزار تحقيق، پرسشنامه است كه جهت تعيين اعتبار آن از اعتبار محتوا، و جهت تعيين پايايي آن از روش باز آزمون، استفاده شده است. نتايج توصيفي پژوهش بيانگر آن است که تخلف رانندگي در سطح بالايي است. به علاوه نتايج تحليلي نشان مي دهند بين نوع خودرو و تخلف رانندگي رابطه معناداري وجود ندارد اما مدل خودرو بر تخلف رانندگي تاثير دارد و با افزايش عمر خودرو تخلف رانندگي افزايش مي يابد.