مقاله بررسي تاثير عصاره آبي گياه حساس در جداسازي آلودگي انگلي از سبزي جعفري مصرفي در شهرستان ساري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه) از صفحه ۵۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عصاره آبي گياه حساس در جداسازي آلودگي انگلي از سبزي جعفري مصرفي در شهرستان ساري
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ساپونين
مقاله سورفاكتانت
مقاله گياه حساس
مقاله سبزي جعفري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضيايي هزارجريبي هاجر
جناب آقای / سرکار خانم: آزادبخت محمد
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي ذبيح اله
جناب آقای / سرکار خانم: جيواد فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: بيماري هاي انگلي يكي از شايعترين مشكلات كشورهاي در حال توسعه مي باشد. اشكال مختلف انگلي همچون كيست، لارو و تخم انگل ازطريق سبزيجات خوراكي قابل انتقال مي باشد. برگ گياه حساس داراي ترکيبات ساپونيني است که بر روي کاهش کشش سطحي موثر بوده و بر شوينده هاي تجاري ارجحيت دارد. هدف اين مطالعه بررسي تاثير عصاره آبي گياه حساس در جداسازي آلودگي انگلي از سبزيجات مصرفي شهر ساري و مقايسه آن با شوينده هاي تجاري بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه كه از نوع مطالعات تجربي مي باشد، عصاره آبي گياه حساس با روش خيساندن، در غلظت هاي ۵، ۱۰، ۱۵ و ۲۰ درصد تهيه گرديد. نمونه هاي سبزي مورد آزمايش از نوع جعفري کاشته شده در شهر ساري به صورت تصادفي، به مقدار ۱۰۰g براي هر نمونه تهيه گرديد. روش آماده سازي نمونه ها در مجاورت سورفاکتان ها با غلظت هاي مختلف عصاره آبي، کنترل مثبت (شوينده تجاري) و کنترل منفي (آب) طبق دستور العمل سازمان جهاني بهداشت در دو زمان تاثير صفر و پانزده دقيقه بود و هر غلظت در ۴ روز مختلف تكرار شد. بررسي کيفي و کمي توسط ميکرسکوپ نوري ولام مك مستر ۰٫۳ ميلي متر انجام يافت.
يافته ها: حداکثر انگل زدايي عصاره آبي گياه حساس و شوينده تجاري در زمان تاثير صفر به ترتيب ۲۳۰۶ و ۹۷ عدد بود و حداکثر انگل زدايي عصاره آبي گياه حساس، آب و شوينده تجاري در زمان تاثير ۱۵ دقيقه به تر تيب ۳۰۲۲ ،۶۴ و ۱۱ عدد بود که در ۳ دوره از نتايج، ميزان انگلزدايي عصاره آبي گياه حساس در غلظتهاي ۵ ،۱۰ و ۲۰ درصد بيشتر از شوينده تجاري ۱۰ درصد بود. در زمان تاثير ۱۵ دقيقه در تمامي دوره ها و غلظتها، ميزان انگل زدايي گياه حساس بيشتر از شوينده تجاري بوده است.
استنتاج: ميزان انگل زدايي عصاره آبي گيـاه حساس در تمامي غلظتها در زمـان تاثير ۱۵ دقيقه نسبت بـه شوينده تجاري بيشتر از آب بود.