مقاله بررسي تاثير عصاره بذر گياه رازيانه بر شدت خونريزي و طول مدت قاعدگي در دانشجويان دختر دانشگاه شهيد بهشتي تهران در سال ۱۳۸۴ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در گياهان دارويي از صفحه ۱۱۷ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عصاره بذر گياه رازيانه بر شدت خونريزي و طول مدت قاعدگي در دانشجويان دختر دانشگاه شهيد بهشتي تهران در سال ۱۳۸۴
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رازيانه
مقاله شدت خونريزي
مقاله طول مدت قاعدگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اخوان امجدي مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: ترك زهراني شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: مجاب فراز
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: خونريزي قاعدگي انعكاسي از ريزش دوره اي اندومتر ترشحي در اثر كاهش توليد استراديول و پروژسترون مي باشد. بعضي از داروها مي توانند بر خونريزي قاعدگي تاثير بگذارند. در كتب سنتي رازيانه به عنوان داروي نيرودهنده و قاعده آور معرفي شده است.
هدف: هدف از اين پژوهش، تعيين تاثير عصاره بذر گياه رازيانه بر شدت خونريزي و طول مدت قاعدگي و مقايسه آن با گروه شاهد در دانشجويان دانشگاه شهيد بهشتي تهران در سال ۱۳۸۴ بود.
روش بررسي: اين  پژوهش يك مطالعه كارآزمايي  باليني  دوسوكور بود. تعداد ۹۰ نفر از افراد واجد شرايط وارد مطالعه شدند و به طور تصادفي (۴۶ نفر گروه آزمايش و ۴۴ نفر گروه شاهد) مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود. طول مدت و شدت خونريزي قاعدگي بر اساس menstrual pictogram كمپل و مونگا در طي دو سيكل متوالي ارزيابي شد. جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار spss10 با آزمون فريدمن، من ويتني و آزمون آناليز واريانس با اندازه گيري مكرر استفاده شد.
نتايج: آزمون هاي آماري اختلاف معني داري را از نظر شدت خونريزي و طول مدت قاعدگي بين دو گروه آزمايش و شاهد نشان ندادند.
نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد عصاره رازيانه سبب افزايش شدت خونريزي و طول مدت قاعدگي نمي شود.