مقاله بررسي تاثير عصاره خوراکي آبي – الکلي نعناع (درمان مکمل) بر شدت افسردگي بيماران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در ارمغان دانش از صفحه ۸۳ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عصاره خوراکي آبي – الکلي نعناع (درمان مکمل) بر شدت افسردگي بيماران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله نعناع
مقاله درمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي دولت آبادي شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي محمدآباد سيدنذير
جناب آقای / سرکار خانم: محبي نوبندگاني زينت
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي هيبت اله
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي دولت آباد اردوان
جناب آقای / سرکار خانم: ذوالعدل محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: افسردگي يکي از بيماري هاي شايع روان پزشکي و از جمله ناتوان کننده ترين مشکلات بهداشتي – رواني در ميان جوامع مختلف مي باشد. پيش بيني مي شود که در سال ۲۰۲۰ ميلادي افسردگي به عنوان دومين بيماري شايع پس از بيماري هاي قلبي – عروقي قرار گرفته و ۱۵ درصد کل بيماري ها را شامل شود. اين مطالعه با هدف تعيين تاثير عصاره خوراکي آبي – الکلي نعناع (درمان مکمل) بر شدت افسردگي بيماران انجام شد.
مواد و روش ها: اين پژوهش يک کارآزمايي باليني تصادفي سه سوکور است که بر روي ۱۲۰ بيمار مبتلا به افسردگي مراجعه کننده به کلينيک شهيد مفتح شهر ياسوج طي سال هاي ۱۳۸۷-۱۳۸۶ انجام شد. شدت افسردگي بيماران به کمک پرسشنامه بک سنجيده شد وبيماران به صورت تخصيص تصادفي به ۵ گروه مساوي تقسيم شدند. چهار گروه به عنوان آزمون بودند که به ترتيب مقادير ۱۰، ۵۰، ۱۰۰ و ۲۰۰ ميلي گرم عصاره خوراکي آبي – الکلي نعناع را روزانه به مدت ۲ ماه دريافت مي کردند و يک گروه به عنوان پلاسبو بود که عصاره دريافت نکرد. بعد از اين مدت مجددا با استفاده از پرسشنامه مذکورميزان افسردگي بيماران سنجيده شد و با ميزان افسردگي قبل از مداخله مقايسه گرديد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون هاي آماري کاي دو، آناليز واريانس يک طرفه و آناليزواريانس با اندازه گيري هاي مکرر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: يافته هاي پژوهش حاکي از آن بود که بالاترين ميزان کاهش افسردگي به ترتيب مربوط به نمونه هاي گروه ۱۰۰ ميلي گرم و ۲۰۰ ميلي گرم بود و کمترين ميزان کاهش افسردگي بعد از مداخله به ترتيب به نمونه هاي گروه ۵۰ ميلي گرم، گروه پلاسبو و گروه ۱۰ ميلي گرم اختصاص داشت. ميانگين و انحراف معيار ميزان افسردگي در گروه هاي پنج گانه مطالعه قبل از مداخله همتا بود و تفاوت معني داري نداشت، در حالي که اين تفاوت بعد از مداخله معني دار بود (p<0.01).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين تحقيق عصاره نعناع در مقادير ۱۰۰ ميلي گرم و ۲۰۰ ميلي گرم مي تواند به عنوان مکمل درمان در بيماران افسرده مورد استفاده قرار گيرد، هرچند که براي تعيين دوز دقيق آن نياز به تحقيق بيشتري وجود دارد.