مقاله بررسي تاثير عصاره ريشه شيرين بيان بر گرگرفتگي دوران يائسگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در فروردين و ارديبهشت ۱۳۹۰ در پژوهنده از صفحه ۱۱ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عصاره ريشه شيرين بيان بر گرگرفتگي دوران يائسگي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله يائسگي
مقاله گرگرفتگي
مقاله ريشه شيرين بيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناهيدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع الهام
جناب آقای / سرکار خانم: مجاب فراز
جناب آقای / سرکار خانم: علوي مجد حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به شيوع بالاي گرگرفتگي در زنان يائسه و تاثير آن بر کيفيت زندگي و همچنين اختلاف نظراتي که در زمينه درمان اين مشکل وجود دارد، اين تحقيق با هدف بررسي تاثير عصاره ريشه شيرين بيان بر گرگرفتگي زنان يائسه خانوارهاي تحت پوشش مراکز بهداشتي درماني منتخب وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي سال ۱۳۸۷ انجام شد.
مواد و روش ها: اين کارآزمايي باليني دو سوکور بر روي ۶۸ زن يائسه که گرگرفتگي را با درجات مختلف تجربه نموده بودند انجام شد. بيماران از طريق پرونده‌ هاي موجود در مراکز بهداشتي درماني انتخاب و سپس با انتساب تصادفي به دو گروه ۳۴ نفره دارو (روزانه سه کپسول حاوي ۳۳۰ ميلي ‌گرم عصاره ريشه شيرين بيان براي ۴ هفته) و دارونما (روزانه سه کپسول حاوي ۳۳۰ ميلي ‌گرم نشاسته براي ۴ هفته) تقسيم شدند. دو هفته قبل از مصرف دارو شدت و تعداد گرگرفتگي و نوع مواد غذايي مصرفي بوسيله پرسشنامه اندازه ‌گيري شد. براي سنجش اعتبار و پايايي ابزار از اعتبار محتوا و آزمون مجدد با ضريب همبستگي ۹۶٫۰ استفاده شد. نتايج درون گروه ها با آزمون آناليز واريانس با اندازه ‌گيري هاي مکرر و نتايج بين گروهي با آزمون t بررسي شد.
يافته‌ ها: زنان يائسه در گروه شيرين بيان و دارونما به ترتيب داراي ميانگين سني ۵۳٫۳±۳ و ۵۳±۲٫۶ سال بودند، فاصله زماني از پايان قاعدگي در %۷۳٫۶ و %۶۱٫۸ آنها ۱٫۵ سال و کمتر، و شيوع گرگرفتگي در شب در آنها %۴۱٫۲و %۳۸٫۲ بود. ميانگين تعداد گرگرفتگي قبل از درمان در گروه شيرين بيان ۷٫۶±۰٫۵ و شدت آن ۱۰±۱٫۸ بود که چهار هفته بعد از درمان به ترتيب به ۵٫۱±۰٫۶ و ۵٫۱±۱٫۶ رسيد؛ اما ميانگين تعداد و شدت گرگرفتگي قبل و بعد از چهار هفته در گروه دارونما تغيير ننمود.
نتيجه‌ گيري: شيرين بيان در کاهش تعداد و شدت گرگرفتگي زنان يائسه موثر بود. لازم است مطالعات با طول درمان بيشتر و بررسي زمان عود گرگرفتگي پس از قطع دارو انجام گيرد.