مقاله بررسي تاثير عصاره زيره سبز (Cuminum cyminum) بر فعاليت آنزيم پارا اكسوناز -۱ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۱ تا ۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عصاره زيره سبز (Cuminum cyminum) بر فعاليت آنزيم پارا اكسوناز -۱
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زيره سبز
مقاله پاراکسوناز ۱
مقاله ليپوپروتئين با دانسيته پايين اکسيد شده
مقاله لواستاتين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قطره ساماني كيهان
جناب آقای / سرکار خانم: فرخي عفت
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي رحمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: زيره سبز داراي خاصيت آنتي اکسيداني است و احتمالا مي تواند باعث کاهش اکسيداسيون ليپيدها گردد. آنزيم پاراکسوناز ۱ همراه با HDL در خون حركت مي كند. اين آنزيم با هيدروليز کردن فسفوليپيدهاي اکسيد شده يک نقش حفاظتي در برابر اکسيداسيون ليپوپروتئين ها دارد. هدف اين مطالعه بررسي تاثير زيره سبز بر سطح ليپوپروتئين هاي پلاسما و فعاليت آنزيم پاراکسوناز ۱ بوده است.
روش بررسي: در اين مطالعه کارآزمايي باليني ۹۱ بيمار با LDL كلسترول خون بيشتر از ۱۲۰ ميلي گرم در دسي ليتر انتخاب و در ۲ گروه دريافت کنندگان زيره سبز و لواستاتين قرار گرفتند بطوري که دو گروه از نظر ويژگي هاي دموگرافيک، همسان بودند. قبل و بعد از مصرف زيره سبز و لواستاتين، پروفايل ليپيدي و فعاليت آنزيم پاراکسوناز ۱ در همه افراد اندازه گيري گرديد و نتايج با استفاده از آزمون t،t  زوجي و  ANOVAتجزيه و تحليل گرديد.
يافته ها: عصاره زيره سبز ميزان قند خون و LDL اکسيد شده را کاهش و فعاليت آريل استرازي آنزيم پاراکسوناز(PON1)  را افزايش داد (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به اينکه زيره سبز در مقايسه با لواستاتين تنها در افزايش فعاليت پارااکسوناز توانمندتر بوده است، به نظر مي رسد اگر زيره سبز در کنار لواستاتين به عنوان مکمل بکار رود بتواند عدم تاثير لواستاتين بر پارااکسوناز ۱ را پوشش داده و حتي باعث کاهش بيشتر LDL اکسيد شده گردد.