مقاله بررسي تاثير عصاره هاي گياهي افسنطين، بومادران و برگ گردو بر انگل تريکوموناس واژيناليس در محيط کشت آزمايشگاهي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد از صفحه ۶۲ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عصاره هاي گياهي افسنطين، بومادران و برگ گردو بر انگل تريکوموناس واژيناليس در محيط کشت آزمايشگاهي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسنطين
مقاله بومادران
مقاله برگ گردو
مقاله تريکوموناس واژيناليس

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعيان محمود
جناب آقای / سرکار خانم: حجازي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: يكتاييان نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: شيراني بيدآبادي ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: تريکوموناس واژيناليس يکي از عوامل ايجاد کننده بيماري مقاربتي تک ياخته اي سيستم تناسلي – ادراري است. در سال هاي اخير، استفاده از گياه درماني و داروهاي با منشا گياهي روبه فزوني است. هدف از انجام اين مطالعه بررسي اثر عصاره سه گياه بومادران، برگ گردو و افسنطين در غلظت هاي مختلف بر انگل تريکوموناس واژيناليس در محيط آزمايشگاهي بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي ده سري لوله آزمايش جهت بررسي عصاره هاي گياهي بومادران، برگ گردو و افسنطين با غلظت هاي ۳٫۱۲، ۶٫۲۵، ۱۲٫۵، ۲۵، ۵۰، ۱۰۰، ۲۰۰، ۴۰۰، ۸۰۰ mg/ml  تهيه گرديد. همچنين غلظت هاي مختلف مترونيدازول و عصاره هاي گيـاهي در  (Dimethyl sulfoxide) DMSO 2% حل شده و به محيط هاي کشت اضافه گرديد. سپس در ساعات ۶، ۱۲، ۲۴، ۴۸، ۷۲ از نظر زنده ماندن و تحرک انگل بررسي گرديدند. داده ها به کمک آزمون هاي آماري آناليز واريانس مشاهدات تکراري تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: عصاره هاي گياهان برگ گردو، بومادران و افسنطين بر انگل تريکوموناس واژيناليس روند کاهش معني داري در تعداد انگل ها بر حسب زمان وجود نشان دادند (P<0.05). در حالي که مترونيدازول حداکثر بعد از نيم ساعت باعث نابودي انگل گرديد. اين زمان براي عصاره اين گياهان، ۲۴ ساعت بود.
نتيجه گيري: عصاره هاي گياهي بومادران، افسنطين و برگ گردو در غلظت هاي مختلف بر رشد انگل تريکوموناس واژيناليس تاثير دارند و پيشنهاد مي گردد بررسي هاي بيشتري بر روي مدل حيواني و افراد آلوده به انگل تريکوموناس واژيناليس انجام داده شود.