مقاله بررسي تاثير عصاره چاي سبز بر شاخص هاي واگردش استخوان با کارآزمايي باليني دو سوکور کنترل شده با دارونما در بيماران ديابتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عصاره چاي سبز بر شاخص هاي واگردش استخوان با کارآزمايي باليني دو سوکور کنترل شده با دارونما در بيماران ديابتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عصاره چاي سبز
مقاله واگردش استخوان
مقاله ديابت نوع ۲
مقاله کراس لپس
مقاله استئوکلسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين نژاد آرش
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: حسين زاده محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: كريمي مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري نازيلا
جناب آقای / سرکار خانم: نجم افشار اعظم
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني مظاهر
جناب آقای / سرکار خانم: اردشيرلاريجاني محمدباقر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: اين مطالعه به منظور ارزيابي تاثير عصاره چاي سبز بر شاخص هاي واگردش استخوان در بيماران مبتلا به ديابت نوع ۲ طراحي شد.
روش ها: در يک مطالعه کار آزمايي باليني دو سوکور کنترل شده با دارونما، ۷۲ بيمار مبتلا به ديابت نوع ۲ بر اساس روش تصادفيStratified  به دو گروه مداخله و کنترل تقسيم شدند. به گروه هاي مورد بررسي به مدت ۸ هفته کپسول هاي حاوي ۵۰۰ ميلي گرم عصاره چاي سبز و کپسول هاي دارونما تجويز شد. تست هاي آزمايشگاهي و ارزيابي هاي تن سنجي شامل قند ناشتا، قندخون ۲ ساعته، HbA1C، پروفايل چربي، استئوکلسين، کراس لپس، انسولين ناشتا، نمايه توده بدن، نسبت دور کمر به باسن بودند که قبل و پس از مدت مداخله در تمام شرکت کنندگان اندازه گيري و ثبت شدند.
يافته ها: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که تغييرات سطح سرمي استئوکلسين و لگاريتم آن در گروه دريافت کننده عصاره چاي سبز به ترتيب نزديک معنادار و معنادار بود. نمايه توده بدن، نسبت دور کمر به باسن، قند ناشتا، قندخون ۲ ساعته، HbA1C و نيز سطوح کراس لپس و انسولين ناشتا در گروه مداخله با چاي سبز تغيير معناداري نداشتند. کاهش سطح کراس لپس در گروه مداخله با عصاره چاي سبز ۱۰ برابر گروه کنترل بود. همچنين يافته هاي مطالعه حاضر در بيماراني که سطوح قند ناشتا و HbA1C پايين تر و نيز سطح انسولين ناشتاي بالاتر داشتند، بهبود وضعيت شاخص هاي استخواني را نشان دادند.
نتيجه گيري: شواهد حاصل از بررسي حاضر، کاهش شاخص هاي باز جذب استخوان در بيماران ديابتي دريافت کننده چاي سبز نسبت به گروه دارونما را پيشنهاد مي کند که ممکن است باعث بهبود وضعيت واگردش استخواني در اين بيماران گردد.