مقاله بررسي تاثير عصاره گياه خار مريم (سيلي مارين) بر ميزان GFAP و حافظه فضايي مدل موشي بيماري آلزايمر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در ارمغان دانش از صفحه ۶۵ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عصاره گياه خار مريم (سيلي مارين) بر ميزان GFAP و حافظه فضايي مدل موشي بيماري آلزايمر
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري آلزايمر
مقاله خار مريم
مقاله حافظه فضايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هادي نيا ابوالقاسم
جناب آقای / سرکار خانم: آريان پور رويا
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي زاده مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: محمودي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زاده علي
جناب آقای / سرکار خانم: دلاويز حمداله
جناب آقای / سرکار خانم: پرحاجتي حميد
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري حسن آباد امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و هدف: تحقيقات نشان داده است که خار مريم ميزان بالايي از آنتي اکسيدان پلي فنليک را دارا مي باشد و داراي اثرات حمايتي در بيماري هاي تخريب نوروني است. بنابراين هدف از اين مطالعه بررسي تاثير عصاره گياه خار مريم (سيلي مارين) بر ميزان GFAP و حافظه فضايي مدل موشي بيماري آلزايمر بود.
مواد وروش ها: اين پژوهش يک مطالعه تجربي است که در سال ۱۳۸۸ در دانشگاه علوم پزشکي ياسوج انجام شد. تعداد ۳۰ سر موش نر ويستار انتخاب و به طور تصادفي به سه گروه مساوي شاهد، درمان و ضايعه تقسيم شدند. موش هاي دو گروه درمان و ضايعه در دستگاه استريوتاکسيک ثابت شده و با تزريق ايبوتونيک اسيد محلول در سرم فيزيولوژي در هسته NBM مغز آنها آلزايمري شدند و موش هاي گروه شاهد مورد عمل جراحي قرار گرفته، ولي تزريقي انجام نشد. سپس به موش هاي گروه درمان به ميزان ۲۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم وزن آنها از عصاره خار مريم رقيق شده با صمغ عربي ۱ درصد به عنوان حلال به مدت چهار هفته و هر روز خورانده شد. به موش هاي گروه ضايعه دارويي خورانده نشد و به گروه شاهد فقط صمغ عربي ۱ درصد خورانده شد. بعد از ضايعه در روز هفتم و بيست هشتم با استفاده ازآزمون ماز Y ارزيابي رفتاري بر روي همه گروه ها انجام گرديد. بعد از پايان آزمون رفتاري ميزان GFAP هيپوکامپ مغز حيوانات با متد الايزا اندازه گيري شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزارSPSS  و آزمون هاي آماري آناليز واريانس يک طرفه و آناليز واريانس براي داده هاي مکرر تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: حافظه فضايي در روز هفتم و بيست هشتم در گروه درمان در مقايسه با گروه ضايعه و شاهد به طور معني داري بهبود يافت (به ترتيب
p<0.01 و p<0.001) ميزان GFAP هيپوکامپ در گروه درمان در مقايسه با گروه ضايعه و شاهد نيز اختلاف معني داري را نشان داد (p<0.001).
نتيجه گيري: گياه خار مريم با دارا بودن خاصيت آنتي اکسيداني مي تواند منجر به بهبود علايم اختلالات شناختي و رفتاري و هم چنين کاهش ميزان پروتئين GFAP آستروسيت هاي مغز در مدل موشي بيماري آلزايمر شود.