مقاله بررسي تاثير عقايد قالبي برنابرابري جنسيتي درخانواده (مطالعه موردي: زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر همدان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۱۲۷ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عقايد قالبي برنابرابري جنسيتي درخانواده (مطالعه موردي: زنان شاغل در آموزش و پرورش شهر همدان)
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جامعه پذيري جنسيتي
مقاله هنجارجنسيتي
مقاله ايدئولوژي جنسيتي
مقاله ايفاي نقش جنسيتي
مقاله کليشه هاي جنسيتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادهمي عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: روغنيان زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پژوهش حاضر با هدف شناخت ميزان تاثير عقايد قالبي برنابرابري جنسيتي درخانواده، در بين زنان شاغل درآموزش وپرورش شهرهمدان انجام گرفته است. جهت تبيين تاثير عقايد قالبي برنابرابري جنسيتي از بنيان هاي نظري: نظريه يمنابع، نظريه يادگيري اجتماعي، نظريه برچسب زني، نظريه طرح واره جنسيتي، نظريه هاي فمينيستي استفاده شده است. اين پژوهش با استفاده از روش تحقيق پيمايشي و تکنيک پرسشنامه اي و مصاحبه به عنوان تکنيکي کمکي بر روي ۳۴۴ نفر از زنان انجام گرفته است. دراين تحقيق از روش نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي استفاده شده است. تجزيه و تحليل داده ها در سطح آمار توصيفي در قالب جداول توزيع فراواني و در سطح آمار استنباطي با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t، رگرسيون چندمتغيره، تحليل عاملي و تحليل مسير انجام گرفته است. در اين پژوهش، بر اساس معادله رگرسيون %۶۱ از واريانس نابرابري جنسيتي، تبيين يا پيش بيني شده است. نتايج حاصله نشان داد که متغير هاي مستقل، ميزان تحصيلات و درآمد، داراي رابطه معکوس و معني داري با متغير وابسته نابرابري جنسيتي است. متغيرهاي جامعه پذيري جنسيتي، ايدئولوژي جنسيتي، هنجارجنسيتي، ايفاي نقش، کليشه هاي جنسيتي داراي رابطه مثبت و معني داري با نابرابري جنسيتي در خانواده است. تنها بين متغير سن و يکي از شاخص هاي آن (سياست هاي جنسيتي) با نابرابري جنسيتي رابطه مثبت و معني داري وجود دارد، اما ميان متغيرهاي رده شغلي و ديگر شاخص هاي سن، رابطه معني داري مشاهده نشد .