مقاله بررسي تاثير عمليات مختلف اصلاح مرتع بر برخي فاکتورهاي خاک و پوشش گياهي (مطالعه موردي: مراتع سيرجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۳۷۱ تا ۳۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عمليات مختلف اصلاح مرتع بر برخي فاکتورهاي خاک و پوشش گياهي (مطالعه موردي: مراتع سيرجان)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله قرق
مقاله گوراب
مقاله يونجه کاري
مقاله کشت علف گندمي
مقاله مراتع سيرجان
مقاله خاک،‌ پوشش گياهي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ابراهيمي مهديه
جناب آقای / سرکار خانم: آذرنيوند حسين
جناب آقای / سرکار خانم: مداحي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي اثرات عمليات اصلاح مرتع بر خصوصيات پوشش گياهي و خاک مطالعه اي در مراتع سيرجان در سال ۸۵ انجام گرفت. در اين مطالعه چهار عمليات اصلاحي شامل: قرق، احداث گوراب، يونجه کاري و کشف علف گندمي انتخاب شد و در کنار هر تيمار که عمليات اصلاحي در آن انجام شده بود، تيمارهايي به عنوان شاهد انتخاب گرديد که دوبه دو مجاور هم بودند. نمونه برداري پوشش گياهي بصورت تصادفي- سيستماتيک در ۵۰ پلات يک مترمربعي در هر تيمار و نمونه برداري خاک از عمق ۰-۳۰ سانتي متر و ۳۰-۶۰ سانتي متري خاک انجام شد. داده هاي پوشش گياهي (توليد، تراکم ، درصد پوشش) و خاک (درصد کربن آلي، درصد نيتروژن، فسفر، پتاسيم، هدايت الکتريکي، اسيديته، درصد کلسيم) توسط نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون t جفت شده و آناليز واريانس در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند. نتايج به دست آمده نشان داد که عمليات اصلاحي انجام شده موجب افزايش درصد تاج پوشش، توليد، تراکم گياهان کلاس I و II و کاهش گياهان کلاس III گرديد (در سطح يک درصد). بررسي تغييرات خصوصيات مورد بررسي خاک با آزمون t نشان داد که از نظر عناصر مغذي نيتروژن، فسفر، پتاسيم و ماده آلي بين هر تيمار عملياتي با تيمار شاهد آن تفاوت معني دار در سطح ۵ درصد وجود دارد. نتايج حاصل از تجزيه واريانس پارامترهاي خاک در دو عمق مورد بررسي، تفاوت معني دار در ميزان ماده آلي، نيتروژن، فسفر، پتاسيم و کلسيم خاک را بين چهار تيمار تحت عمليات اصلاحي نشان داد. بطور کلي نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد که چهار عمليات اصلاحي انجام شده اثر مثبت بر روي خصوصيات خاک و پوشش گياهي مراتع سيرجان داشتند.