مقاله بررسي تاثير عملکرد پليس بر احساس امنيت شهروندان تهراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي مديريت انتظامي (مطالعات مديريت انتظامي) از صفحه ۵۶۱ تا ۵۸۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عملکرد پليس بر احساس امنيت شهروندان تهراني
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد پليس Police Performance
مقاله احساس امنيت Feeling of security
مقاله رضايت شهروندان Client satisfaction
مقاله توانمندي عملياتي Operational potentials
مقاله رفتار حرفه اي پليس Police occupational behavior
مقاله فعاليت هاي اجتماعي پليس Social police activities

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاجران عزيزاله
جناب آقای / سرکار خانم: كلالي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: احساس امنيت يکي از ابعاد اساسي مفهوم امنيت در معناي کلي آن است. پيش فرض اساسي تحقيق حاضر نقش پليس در تامين و فراهم کردن امنيت است. عملکرد اين نهاد امنيتي انتظامي به اشکال گوناگون مي تواند در فرايند توليد و استمرار احساس امنيت شهروندان موثر باشد. هدف تحقيق بررسي تاثير عملکرد پليس بر احساس امنيت شهروندان تهراني است.
مواد و روش ها: روش تحقيق، پيمايشي و توصيفي است. ابزار جمع آوري اطلاعات بوسيله پرسشنامه مي باشد. جامعه آماري تحقيق، کليه افرادي بالاي ۱۶ سال و ساکن شهر تهران مي باشند که با روش نمونه گيري خوشه اي و تصادفي ساده، ۹۸۰ نفر به صورت نمونه انتخاب شده اند.
يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان مي دهند که توانمندي پليس يعني قدرت سخت افزاري و تظاهري پليس بر عوامل اخلاقي و فعاليت هاي اجتماعي ارجحيت دارد. آزمون فرضيات بيانگر آن است که بين دو متغير توانمندي عملياتي پليس (سرعت عمل، امکانات و تجهيزات پيشرفته، و گشت هاي منظم) و فعاليت هاي اجتماعي پليس (مشارکت و ارتباط بيشتر با مردم) با احساس امنيت شهروندان رابطه معناداري وجود دارد. همچنين اگر پليس در نقش خود از رفتار حرفه اي شامل: تعهد و صحت عمل، قانون مداري، عدم انجام پارتي بازي و عدم دريافت رشوه بهره ببرد، شهروندان احساس امنيت بيشتري خواهند کرد.
نتيجه گيري: نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهدکه توانمندي عملياتي پليس به تنهايي نمي تواند بر احساس امنيت شهروندان اثرگذار باشد بلکه آموزش و رفتار حرفه اي پليس در تعامل با جامعه و ارتقاء کيفيت عملکرد نيروي انتظامي در سطح جامعه، احساس امنيت شهروندان نيز افزايش خواهد داد.