مقاله بررسي تاثير عناصر اجتماعي بر امنيت اجتماعي در شهر سنندج که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۱۵۵ تا ۱۸۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عناصر اجتماعي بر امنيت اجتماعي در شهر سنندج
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت
مقاله امنيت اجتماعي
مقاله هنجارهاي اجتماعي
مقاله حاشيه نشينان
مقاله مرکزنشينان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سحابي جليل
جناب آقای / سرکار خانم: فيضي عين
جناب آقای / سرکار خانم: صمدي بگه جان جميل

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين مطالعه بررسي تاثير عناصر اجتماعي بر امنيت اجتماعي در شهر سنندج است. در اين مطالعه از روش هاي کيفي (مصاحبه عميق) و کمي (پرسشنامه خوداجرا) براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است. جامعه آماري کليه جوانان بالاي ۱۸ ساله ساکن شهر سنندج مي باشد که حجم نمونه آن در روش کيفي بر اساس نمونه گيري نظري ۶۰ نفر و در بخش کمي با استفاده از فرمول کوکران ۳۸۲ نفر بود که براي اطمينان بيشتر از ۴۰۰ نفر اطلاعات جمع آوري شد. از روش نمونه گيري خوشه اي چندمرحله اي براي دسترسي به حجم نمونه ها استفاده شده است. چارچوب نظري براي بررسي اين مساله ترکيبي از نظريات مکتب کپنهاگ و ميتار است. ضريب همبستگي اسپيرمن براي سنجش رابطه بين دو شاخص هنجارهاي اجتماعي و امنيت اجتماعي، همبستگي متوسط و مستقيمي (۴۵۶٫) را نشان مي دهد. درباره حاشيه نشينان با خاستگاه روستايي، خانمها مزاحمت هاي خياباني را مهم ترين عامل تهديد دانسته اند. بين جنسيت و مزاحمت خياباني رابطه معني داري در سطح %۹۹ وجود داشته و شدت آن متوسط (/۵۲۰٫) مي باشد. عناصر موجود در حوزه اجتماعي، تاثير منفي بر امنيت اجتماعي گروه دوم حاشيه نشينان (قاچاقچيان کالا) دارد. زنان و دختران گروه دوم حاشيه يعني قاچاقچيان منابع تهديد امنيت شان را از سوي حوزه اجتماعي و عوامل آن مي دانند. اما مردان قاچاقچي امنيت اجتماعي شان از سوي حوزه اجتماعي مورد تهديد قرار نمي گيرد بلكه منابع تهديدشان را در حوزه هاي ديگر (اقتصادي) تشخيص مي دهند. گروه اول مرکزنشين (بازاريان) سرقت منزل و مغازه را منبع عمده تهديد امنيت اجتماعي شان مي دانند. %۴۰ پاسخگويان از اينکه به مدت طولاني خانه را ترک کنند، از دزدي مي ترسند. گروه رسمي و فرهنگي شهر سنندج (گروه دوم مرکز) بر عكس گروه هاي ديگر، امنيت اجتماعي شان از سوي حوزه اجتماعي و مولفه هاي آن در معرض تهديد واقع نمي شود. بلكه منابع تهديدشان را در حوزه هاي ديگر (اقتصادي، فرهنگي و  …) تشخيص مي دهند. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون لجستيک نشان مي دهد که شش متغير جرايم اجتماعي، جنس، حجم خانواده، تحصيلات، عملکرد قانون و هنجارهاي اجتماعي توانسته اند تا %۸۲٫۵ پاسخگويان را به درستي بين دو وجه متغير وابسته از هم تفکيک کنند.