مقاله بررسي تاثير عناصر و مواد غذايي تشکيل دهنده محيط هاي کشت بر جنين زايي رويشي دم برگ هويج (.Daucus carota L) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در پژوهش هاي توليد گياهي (علوم كشاورزي و منابع طبيعي) از صفحه ۱ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عناصر و مواد غذايي تشکيل دهنده محيط هاي کشت بر جنين زايي رويشي دم برگ هويج (.Daucus carota L)
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هويج
مقاله کشت بافت
مقاله محيط کشت
مقاله جنين زايي رويشي
مقاله عناصر غذايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي زاده سيدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: مشايخي كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: همتي خدايار
جناب آقای / سرکار خانم: كامكار بهنام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جنين زايي رويشي، روش جديدي براي ازدياد انبوه گياهان در شرايط درون شيشه اي مي باشد. اين تکنيک تحت تاثير عوامل مختلفي از جمله ترکيب مواد و عناصر غذايي موجود در محيط هاي کشت قرار دارد. به اين منظور براي بررسي نقش و ميزان تاثير اين بخش مهم تشکيل دهنده محيط کشت بر ميزان جنين زايي رويشي گياه هويج، آزمايشي در قالب طرح پايه بلوک کامل تصادفي با ۱۲ تيمار در ۴  تکرار انجام شد. براي انجام آزمايش قطعات ۱ سانتي متري از دم برگ هويج در سه محيط کشت MS، B5 و NL در فاز القايي کشت و بعد از ۳ هفته اندام هاي القا شده به فاز ظهور جنين منتقل شدند. ۶ هفته بعد از مرحله ظهور جنين، شمارش جنين ها در مراحل مختلف جنين زايي انجام شد. نتايج نشان داد که اختلاف معني داري بين سه محيط کشت يادشده از لحاظ تشکيل جنين هاي رويشي گياه هويج وجود دارد (P<0.01). در محيط هاي کشت B5 و MS به ترتيب بيش ترين و کم ترين تعداد جنين کروي، قلبي، اژدري و گياهچه تشکيل شد. نتايج به دست آمده از تجزيه و تحليل رگرسيون گام به گام بيانگر آن بود که عنصر کلسيم بيش ترين ميزان تاثير را در القا و مراحل تکامل جنين زايي داشته و بعد از آن به ترتيب فسفر و پتاسيم اثر خود را نشان داده اند. نتايج همبستگي نشان داد که پتاسيم همبستگي مثبت و آمونيوم، فسفر و کلسيم همبستگي منفي معني دار با تعداد جنين دارند. همچنين در اين پژوهش مشخص شد که از دلايل پايين بودن تعداد جنين در محيط کشت MS، استفاده نکردن از کازئين هيدروليزات در اين محيط کشت مي باشد.