مقاله بررسي تاثير عوامل اقتصادي – اجتماعي بر مشارکت بهره برداران در اجراي طرح هاي مرتعداري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مرتع از صفحه ۷۱۰ تا ۷۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عوامل اقتصادي – اجتماعي بر مشارکت بهره برداران در اجراي طرح هاي مرتعداري
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طرح مرتعداري
مقاله عوامل اقتصادي – اجتماعي
مقاله مشارکت
مقاله الگوي لوجيت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اميرنژاد حميد
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي حامد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت مراتع در تعليف دام و حفظ اکوسيستم طبيعي، بررسي عوامل موثر در حفظ و توسعه مراتع در راستاي دستيابي به اهداف توسعه پايدار بسيار حايز اهميت خواهد بود. در اين راستا، اين مطالعه به بررسي و تعيين عوامل اقتصادي – اجتماعي موثر بر مشارکت بهره برداران در اجراي طرح هاي مرتعداري در شهرستان قائمشهر استان مازندران مي پردازد. براي اين منظور، ۵۰ پرسشنامه از مناطق روستايي نجارکلا، اسبوکلا و گردنه سر به روش کاملا تصادفي جمع آوري شد. نتايج برآورد الگوي رگرسيوني لوجيت نشان داد که متغيرهاي درآمد، تعداد دام، مساحت مرتع تحت اختيار، سابقه بهره برداري از مراتع، آموزش هاي ترويجي و ميزان تحصيلات اثر مثبت و معني دار و متغير سن اثر منفي و معني داري بر مشارکت در اجراي طرح هاي مرتعداري داشته اند. بيشترين کشش مربوط به متغير درآمد بوده بطوريکه با افزايش يک درصدي در درآمد بهره برداران، احتمال افزايش مشارکت در اجراي طرح هاي مرتعداري ۳/۰ درصد افزايش خواهد يافت. همچنين، بيشترين اثر نهايي مربوط به متغير سن بوده است. بطوريکه با افزايش هر سال به سن بهره برداران، احتمال مشارکت از جانب آنان معادل ۰۵۵/۰ واحد کاهش مي يابد. در پايان پيشنهاداتي جهت افزايش مشارکت بهره برداران در اجراي طرح هاي مرتعداري ارايه شد.