مقاله بررسي تاثير عوامل اقليمي و اقتصادي بر عملکرد گندم آبي با استفاده از الگوي داده هاي تابلويي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در آب و خاك (علوم و صنايع كشاورزي) از صفحه ۳۷۵ تا ۳۸۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عوامل اقليمي و اقتصادي بر عملکرد گندم آبي با استفاده از الگوي داده هاي تابلويي
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عملکرد گندم
مقاله داده هاي تابلویي
مقاله متغير اقليمي
مقاله متغير قيمتي
مقاله الگوي جز خطاي يک جانبه و دو جانبه
مقاله خراسان رضوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالح نيا نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحي محمدعلي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي و ارزيابي اثرات سياست هاي قيمتي (قيمت تضميني گندم در هر دوره و در دوره ماقبل)، عوامل محيطي (سطح زير کشت) و اقليمي (متوسط درجه حرارت حداقل و حداکثر، مجموع کل بارندگي سالانه، مجموع درجه-روز سرمایي سال و مجموع درجه-روز گرمايي سال) بر عملکرد گندم در محدودة خراسان رضوي (۹ شهرستان)، تحقيق حاضر براي دوره آماري ۱۳ ساله ۷۱ -۷۲ تا ۸۳-۸۴ انجام شد. در اين پژوهش از الگوي داده هاي تابلويي براي بررسي اثرات تغييرات مقطعي و سري زماني پارامترهاي ورودي بر عملکرد گندم استفاده شد. بررسي و تحليل نتايج حاصل از تحقيق نشان داد که متغيرهاي متوسط درجه حرارت حداقل، قيمت دوره قبل و بارندگي بهاره به طور منحصر به فردي داراي اثرات مثبت و قويا معني دار و متغير درجه – روز سرمایي نيز داراي اثر منفي و معني دار بر عملکرد گندم مي باشند. اگرچه معني داري تخمين هاي حاصله در سطح اطمينان ۹۵% بالا بوده، اما نتايج بدست آمده از الگوي اثرات تصادفي يک جانبه حاکي از کم کشش بودن عملکرد گندم نسبت به متغيرهاي ورودي بوده، به طوري که کشش آن نسبت به متوسط درجه حرارت حداقل، قيمت دوره قبل، بارندگي بهاره عملکرد گندم درجه – روز سرمایي به ترتيب ۲۶/۰، ۱۳/۰، ۱۵/۰ و ۲۸/۰- مي باشد. از اين رو، تخمين هاي حاصله حاکي از کم کشش بودن عملکرد گندم نسبت به متغيرهاي ورودي مي باشد و در بين متغيرهاي مورد بررسي، عملکرد گندم نسبت به متغير درجه- روز سرمایي حساسيت بيشتري را نشان مي دهد. بررسي ها همچنين نشان دادند که الگوي اثرات تصادفي يک جانبه براي تخمين تابع عملکرد گندم مناسب است.