مقاله بررسي تاثير عوامل خانوادگي بر وضعيت فرهنگي دانشگاهيان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش اجتماعي از صفحه ۷۷ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عوامل خانوادگي بر وضعيت فرهنگي دانشگاهيان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله عوامل خانوادگي
مقاله دانشگاهيان
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي رودهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توحيدلو اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف شناخت تاثير عوامل خانوادگي بر وضعيت فرهنگي دانشگاهيان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن اجرا شد و وضعيت فرهنگي از سه وجه ديني، سياسي و اجتماعي مورد بررسي قرار گرفت. روش تحقيقِ حاضرِ پيمايشي و جامعه آماري آن كليه دانشجويان، كاركنان و استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن است. براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شد و تعداد افراد نمونه (۸۰۰ نفر) به شيوه تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه محقق ساخته نگرش سنجي ديني و نمره گذاري آن به شيوه ليكرت است؛ ميزان اعتبار پرسشنامه از طريق آزمون آلفاي كرونباخ محاسبه شد و براي استادان ۰٫۸۳، براي دانشجويان ۰٫۸۶ و براي کارکنان ۰٫۸۸ به دست آمد. در تحقيق حاضر متغير وضعيت ديني و مذهبي، گرايش هاي سياسي و وضعيت اجتماعي به عنوان شاخص هاي وضعيت فرهنگي دانشگاه مورد بررسي قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل داده ها و با توجه به ماهيت و روش تحقيق، ابتدا داده ها بازبيني و كنترل شدند و سپس با نرم افزار آماري SPSS مورد سنجش قرار گرفتند؛ با توجه به نوع فرضيه ها، از روش هاي آمار استنباطي تحليل واريانس درون موردي (كواريانس) و تحليل واريانس يك سويه، استفاده شد.