مقاله بررسي تاثير عوامل فرهنگي بر ارزيابي حسابرسان از کنترل داخلي و تعيين ريسک کنترل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهش هاي حسابداري مالي از صفحه ۸۹ تا ۱۰۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير عوامل فرهنگي بر ارزيابي حسابرسان از کنترل داخلي و تعيين ريسک کنترل
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فرهنگ
مقاله فردگرايي در مقابل جمع گرايي
مقاله فاصله قدرت
مقاله اجتناب از عدم اطمينان و بلاتکليفي
مقاله مردگرايي در مقابل زن گرايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مرادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: فخرآبادي عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فرهنگ جاري کشور مي تواند نقش تعيين کننده اي در اجرا يا عدم اجراي کنترل هاي داخلي در شرکتها توسط مهمترين جزء اين سيستم؛ يعني انسان داشته باشد. حسابرس در تعيين ريسک کنترل بناچار بايد به موضوع فرهنگ توجه ويژه اي داشته باشد، تا بتواند اين ريسک را دقيق تر تعيين نمايد. استانداردهاي پذيرفته شده حسابرسي، حسابرسان را ملزم به ارزيابي ساختار کنترل داخلي و تعيين ريسک کنترل در روند حسابرسي مي نمايند. حسابرس براي  ارزيابي ساختار كنترل داخلي بايد شناختي از محيط و فعاليت كنترلي – كه تحت تاثير عوامل فرهنگي است- به دست آورد. بنابراين، سوال تحقيق اين گونه مطرح مي شود كه آيا فرهنگ بر ارزيابي حسابرسان از ساختار کنترل داخلي و تعيين ريسک کنترل تاثيري دارد يا خير؟
تحقيق حاضر در سال ۱۳۸۷ شمسي انجام شده و جامعه آماري اين تحقيق، حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابرسي ايران تعيين گرديده است. داده هاي تحقيق از طريق پرسشنامه جمع آوري، و با استفاده از آزمون ناپارامتري ويلکاکسن تحليل گرديده است. اين تحقيق مشتمل بر هشت فرضيه است. بر اساس نتايج آماري به دست آمده، سه فرضيه تاييد و پنج  فرضيه رد مي شود. از مهمترين نتايج اين تحقيق، آن است که حسابداران رسمي، سيستم کنترل داخلي شرکت هاي موجود در کشورهاي با فرهنگ فردگرايي زياد و فرهنگ فاصله قدرت کم را، قويتر از فرهنگ فردگرايي کم و فاصله قدرت زياد ارزيابي مي کنند؛ ضمنا آنها ريسک کنترل فرهنگ جمع گرا را بالاتر از فرهنگ فردگرا تعيين مي کنند.