مقاله بررسي تاثير غلظت آهن، بر رشد و اجزا عملکرد در ژنوتيپهاي مختلف سويا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فيزيولوژي گياهان زراعي از صفحه ۳۵ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير غلظت آهن، بر رشد و اجزا عملکرد در ژنوتيپهاي مختلف سويا
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سويا
مقاله کود آهن
مقاله محلول پاشي
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسيوند مريم
جناب آقای / سرکار خانم: خورگامي علي
جناب آقای / سرکار خانم: رفيعي مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي تاثير محلول پاشي عنصر کم مصرف آهن بر عملکرد کمي ژنوتيپ هاي سويا، آزمايشي در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تحقيقات دانشگاه آزاد، واقع در منطقه كمالوند خرم آباد، بصورت طرح کرتهاي خرد شده در قالب بلوک هاي کامل تصادفي (اسپليت پلات) در چهار تكرار مورد بررسي قرار گرفت. فاكتورهاي مورد آزمايش شامل تيمار هاي محلول پاشي در سه سطح شامل شاهد بدون محلول پاشي  (F1)، محلول پاشي (F2) 2.1000 محلول پاشي (F3) 4.1000 در مراحل ۵۰ درصد گلدهي و غلاف دهي و ارقام مورد مصرف شامل(V1=M9، V2=L17، V3=M7) منظور گرديد. در اين آزمايش صفات عملکرد دانه، عملکرد زيست توده، وزن هزار دانه، تعداد غلاف در بوته، ارتفاع بوته، درصد پروتئين و روغن مورد اندازه گيري قرار گرفت. محلول پاشي کود آهن موجب افزايش معني دار در عملکرد دانه، عملکرد زيست توده، درصد پروتئين و روغن شد و در خصوص صفاتي از جمله وزن هزار دانه، تعداد غلاف در بوته و ارتفاع بوته افزايش معني داري ملاحظه نگرديد. مشخص گرديد محلول پاشي کود آهن بطور معني داري به افزايش متوسط در عملکرد ماده خشک و دانه ژنوتيپ هاي سويا کمک نموده است. از بين ۳ ژنوتيپ سويا، ژنوتيپ M7 داراي عملکرد زيست توده، تعداد غلاف در بوته بيشتري نسبت به ساير ژنوتيپ ها ي سويا بود. که ملاحظه گرديد با استفاده از ژنوتيپ مناسب و استعمال محلول پاشي ۴٫۱۰۰۰ کود آهن مي توان در اين منطقه عملکرد دانه بالاتري را بدست آورد.