مقاله بررسي تاثير غلظت محلول پاشي ريز مغذي بر خصوصيات كمي و كيفي ارقام كلزا (Brassica napus) در منطقه ورامين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در كشاورزي پويا از صفحه ۱۹۷ تا ۲۱۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير غلظت محلول پاشي ريز مغذي بر خصوصيات كمي و كيفي ارقام كلزا (Brassica napus) در منطقه ورامين
این مقاله دارای ۱۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله عناصر کم مصرف
مقاله رقم
مقاله عملکرد و اجزاي عملکرد و درصد روغن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصري محمد
جناب آقای / سرکار خانم: خلعتبري منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با هدف مطالعه و بررسي تاثير غلظت محلول پاشي ريز مغذي [B, Fe, Mg, Mn, Zn ,Mo] (۰ و ۲ و ۴ در هزار) و ۳ رقم كلزا (Hyola-42, SLM 046- Zarfam) آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي در ۳ تكرار در سال زراعي ۸۴-۱۳۸۳ در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه آزاد واحد ورامين اجرا شد. نتايج تجزيه واريانس نشان داد كه ارقام مورد بررسي از لحاظ ارتفاع، تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه در خورجين، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، عملكرد روغن و شاخص برداشت در سطح ۱ درصد اختلاف معني دار داشتند. Hyola-42 با ميانگين عملكرد ۳۶۷۱ كيلوگرم در هكتار (كلاس a) نسبت به رقم Zarfam با ميانگين عملكرد ۲۶۵۴٫۶ كيلوگرم در هكتار (كلاس c) 28 درصد برتري نشان داده است. هر چند ارتفاع SLM046 با متوسط ۱۲۶٫۷ سانتي متر در بالاترين و Hyola-42 با متوسط ۱۱۶٫۱ سانتي متر در پايين ترين كلاس آماري جاي گرفت. در سايرصفات تحت بررسي (تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه، عملكرد دانه، عملكرد روغن و شاخص برداشت) Hyola-42 نسبت به ۲ رقم ديگر، برتري داشت. غلظت محلول پاشي بر روي تعداد خورجين در بوته، تعداد دانه درخورجين، وزن هزار دانه، عملكرد، درصد روغن، عملكرد روغن و شاخص برداشت در سطح ۱ درصد معني دار شد. تعداد دانه در خورجين به ترتيب با متوسط ۳۶٫۳ عدد در غلظت ۴ در هزار در كلاس اول و در تيمار شاهد با متوسط ۲۷٫۳ عدد آخرين رتبه آماري را به خود اختصاص داد. وزن هزار دانه نيز از متوسط ۳٫۲۶ گرم در رقم Zarfam به ۴٫۲۷ گرم در رقم Hyola-42 رسيد. غلظت محلول پاشي باعث افزايش وزن هزار دانه شد؛ که از ميانگين ۳٫۲۹ گرم در تيمار شاهد به ۴٫۳۵ گرم در تيمار غلظت ۴ در هزار رسيد. عملكرد نيز تحت تاثير غلظت محلول پاشي قرار گرفت در تيمار محلول پاشي ۴ درهزار نسبت به شاهد، عملكرد دانه ۳۰ درصد افزايش يافت؛ از متوسط ۲۶۰۹٫۰۴ به ۳۷۲۶ کيلوگرم در هکتار رسيد. اثرات متقابل رقم و غلظت محلول پاشي نيز بر عملکرد دانه معني دار گرديد. رقم Hyola-42 و غلظت ۴ درهزار و Zarfam و غلظت محلول پاشي صفر (شاهد) به ترتيب با متوسط ۴۲۹۷ و ۲۱۴۰ کيلوگرم در هکتار، در اولين و آخرين كلاس آماري جاي گرفتند. درصد روغن نيز تحت تاثير غلظت محلول پاشي قرار گرفت و از متوسط ۴۰٫۵ درصد در شاهد به ۴۳٫۹۸ درصد، در تيمار ۴ در هزار رسيد. اثرات ساده و متقابل رقم و غلظت ريز مغذي بر شاخص برداشت تاثيرگذار بود، هيبريد Hyola-42 با متوسط ۵۳ درصد در كلاس (a) و Zarfam با متوسط ۳۶ درصد، در كلاس آماري (c) جاي گرفت، و تيمار محلول پاشي شاهد با متوسط ۳۷ درصد، كمترين مقدار و تيمار ۴ در هزار با متوسط ۵۰ درصد بالاترين، مقدار را به خود اختصاص داد. در نهايت هيبريد Hyola-42 و تيمار محلول پاشي ۴ در هزار بالاترين ميزان عملکرد و اجزاي عملکرد را به دست آوردند و براي کشت در منطفه توصيه مي شود.