مقاله بررسي تاثير غلظت هاي مختلف CO2 در بيان ژن HSP70 در قارچ هاي درماتوفيت ترايکوفايتون روبروم و ميکروسپوروم کانيس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير غلظت هاي مختلف CO2 در بيان ژن HSP70 در قارچ هاي درماتوفيت ترايکوفايتون روبروم و ميکروسپوروم کانيس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درماتوفيت
مقاله ترايکوفايتون روبروم
مقاله ميکروسپوروم کانيس
مقاله ژن HSP70

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابيان سيما
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي ساسان
جناب آقای / سرکار خانم: كردبچه پريوش
جناب آقای / سرکار خانم: صفري محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ترايکوفايتون روبروم شايع ترين عامل درماتوفيتوزيس در پوست و ناخن انسان و ميکروسپوروم کانيس يکي از درماتوفيت هاي مهم حيوان دوست و قابل انتقال به انسان مي باشد و HSP70، يک پروتئين شوک حرارتي ۷۰ کيلو دالتوني در قارچ ها است که در اين مطالعه به بررسي تاثير غلظت هاي مختلف CO2 در بيان اين ژن در قارچ هاي مزبور پرداخته شده است.
روش بررسي: نمونه هاي قارچي از تراشه هاي پوستي و ناخن بيماران مبتلا به کچلي ناخن جدا سازي و طبق روش هاي استاندارد اسپور نمونه هاي مزبور ايزوله و در محيط سابورودکستروز مايع کشت داده شده و تحت تاثير غلظت هاي مختلف CO2 (3، ۵ و ۱۰ درصد) در فاصله هاي زماني ۲،  4و ۷ روزه و کشت هاي کنترل، بدون CO2 در فاصله زماني ۷ روزه در دماي ثابت ۲۵ درجه سانتي گراد انکوبه شدند. بيان ژن  HSP70در توده هاي ميسليومي حاصل به روش RT-PCR در سطح mRNA مورد بررسي قرار گرفت و نتايج به دست آمده با ژن بتا اكتين مقايسه شدند.
يافته ها: نتايج اين پژوهش نشان داد كه حداکثر تغييرات تحت غلظت هاي مختلف CO2 (3، ۵ و ۱۰ درصد) در حداکثر فاصله زماني (۷ روزه) بوده است و بيان ژن HSP70 تحت شرايط گفته شده نشان دهنده ي تغييرات متفاوتي در قارچ هاي مزبور مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد، بيان ژن HSP70 تحت تاثير غلظت هاي مختلف  CO2در ترايکوفايتون روبروم نسبت به کنترل اثر کاهش دهنده (منفي) و در ميکروسپوروم کانيس نسبت به کنترل اثر افزاينده (مثبت) داشته است.