مقاله بررسي تاثير غلظت هاي ميكرومولاري كلرات بر روي جذب نيترات توسط HATS ، در گياه آرابيدوپسيس تاليانا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در زيست شناسي گياهي از صفحه ۲۵ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير غلظت هاي ميكرومولاري كلرات بر روي جذب نيترات توسط HATS ، در گياه آرابيدوپسيس تاليانا
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرابيدوپسيس
مقاله سيستم با تمايل بالا
مقاله كلرات
مقاله نيترات

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ذوفن پرژك
جناب آقای / سرکار خانم: شريعتي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاثير غلظت هاي ميكرومولاري كلرات بين ۰ تا ۱۰۰ ميكرومولار به عنوان يک ماده آنالوگ نيترات، بر روي فعاليت سيستم با تمايل بالاي نيترات در شرايط بدون نيترات در دو اسيديته ۶ و ۶٫۵ يا همراه با سه غلظت نيترات شامل ۰، ۲۵ و ۵۰ ميكرومولار در اسيديته ۶ در طي دو بخش تحقيقي و با استفاده از لاين هاي آرابيدوپسيس تالياناي  (Arabidopsis thaliana)جهش يافتهatnrt2.1 ،atnrt2.4 و chl1-5 و جهش يافته atnrt2.1 تراريخت شده با ژنNRT2.1 مطالعه گرديد. به دنبال كشت بذرهاي متعلق به اين ژنوتيپ ها بر روي محيط كشت جامد حاوي مواد غذايي و انتقال آنها به شرايط رشدي كنترل شده، براي درك بهتر نقش سيستم با تمايل بالا در جذب نيترات، پس از هفت روز درصد برگچه هاي كاملا باز به عنوان شاخص عملكرد اين سيستم بررسي گرديد. بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق، بالاترين ميزان مقاومت در برابر غلظت هاي بالاي كلرات هم در محيط فاقد و هم در محيط داراي نيترات در جهش يافته atnrt2.1 مشاهده شد. اختلال در بيان ژن هاي AtNRT2.4 و AtCHL1 به افزايش مقاومت گياهچه ها در برابر كلرات منجر نگرديد. از طرف ديگر، تشديد بيان ژن NRT2.1 در جهش يافته atnrt2.1 به كاهش معني دار درصد برگچه هاي كاملا باز در اين ژنوتيپ منجر شد. با تكيه بر اين نتايج، به نظر مي رسد كه ژن AtNRT2.1 نقش اصلي و كليدي را در جذب نيترات از محيط توسط سيستم با تمايل بالا دارد و اين نتايج، تحقيقات فيزيولوژيك و مولكولي قبلي در رابطه با عملكرد اين ژن را تاييد می کند.