مقاله بررسي تاثير فاكتورهاي محيطي بر تنوع بايوفولينگ ها در اسكله هاي بندر امام خميني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در شيلات از صفحه ۳۹ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فاكتورهاي محيطي بر تنوع بايوفولينگ ها در اسكله هاي بندر امام خميني
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بايوفولينگ
مقاله تنوع
مقاله فاكتور هاي محيطي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخش الهه
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي سيدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: قبادي شايان
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخش النا
جناب آقای / سرکار خانم: خدابخش حسام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق ۴ نمونه برداري به صورت ۳ ماه يكبار از دي ماه ۸۳ تا مهر ۸۴ در اسكله هاي بندر امام خميني انجام گرفت نمونه برداري در ۵ ترانسكت و در هر ترانسكت از ۳ منطقه بالا، ميان و زير جزرو مدي در مساحت ۱×۱ متر صورت گرفت. همزمان فاكتورهاي محيطي شامل اكسيژن محلول، دما و شوري، براي هر مرحله اندازه گيري شد. شاخص هاي اكولوژيك و تنوع زيستي نظير شانون، سيمپسون، ترازي زيستي و غناي گونه اي محاسبه گرديد. نتايج نشان داد كه تنوع گونه اي در اسكله هاي بندر امام خميني پايين بوده و غالبيت گونه اي بالا مي باشد. گونه غالب در هر سه منطقه از ترانسكت ها Balanus amphytrit بود. آناليز واريانس بين شاخص ها تنوع شانون و فاكتورهاي محيطي نشان داد كه و تنها دما نقش موثر در تنوع اين موجودات داشت و عوامل ديگر نظير شوري، اكسي‍ژن و pH نقش خاصي در تنوع بايوفولينگ ها نداشتند. همچنين نتايج حاكي از اين بود كه با افزايش دما ميزان تنوع گونه ها پايين و بر غالبيت بعضي گونه ها افزوده مي شد. شاخص سيمپسون با دما همبستگي مثبت و معني دار داشت و شاخص هاي غناي گونه اي و شانون و ترازي زيستي همبستگي منفي و معني دار داشتند. همان طور كه انتظار مي رفت بين شاخص سيمپسون با شاخص هاي  شانون، تراز زيستي و غناي گونه اي همبستگي منفي مشاهده شد و اين امر نشان دهنده اين  است كه هر چه غالبيت گونه اي بالاتر بود ميزان تنوع گونه اي و غناي گونه اي در سطح پايين قرار داشت.