مقاله بررسي تاثير فاکتورهاي رشد Transforming Growth Factor-β۳ و Bone Morphogenetic Protein-6 بر روند تمايز کندروژنيک سلول هاي بنيادي مشتق از چربي بر داربست آلژينات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۹ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۶۰۷ تا ۶۲۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فاکتورهاي رشد Transforming Growth Factor-β۳ و Bone Morphogenetic Protein-6 بر روند تمايز کندروژنيک سلول هاي بنيادي مشتق از چربي بر داربست آلژينات
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول هاي بنيادي مشتق از چربي
مقاله آلژينات
مقاله مهندسي بافت غضروف
مقاله TGF-β۳ ،BMP-6

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي بني بتول
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي شهناز
جناب آقای / سرکار خانم: اسفندياري ابراهيم
جناب آقای / سرکار خانم: كرباسي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: مرداني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: نصراصفهاني محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: نادعلي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شفيع زاده حميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسيب هاي مفاصل و از جمله استئوآرتريت، در همه جوامع شيوع فراواني دارند. به علاوه، غضروف مفصلي توانايي بسيار محدودي در ترميم آسيب ها دارد. روش هاي درمان مختلف مورد استفاده جهت ترميم آسيب هاي غضروفي منجر به تشکيل بافت فيبروز، آپوپتوز و تخريب بيشتر غضروف مي شوند. از اين رو، طراحي بافت غضروفي از سلول هاي بنيادي ضروري به نظر مي رسد. بر اين اساس، هدف از تحقيق حاضر بررسي  تاثير فاکتور هاي رشد BMP-6 و TGF-β۳ بر روند تمايز کندروژنيک سلول هاي بنيادي مشتق از چربي بر داربست آلژينات بود.
روش ها: بافت چربي زير جلدي انساني تحت  تاثير آنزيم کلاژناز تجزيه شد و سلول هاي بنيادي جهت القاي کندروژنز بر داربست آلژينات در محيط کشت کندروژنيک تحت تاثير فاکتورهاي رشد TGF-β۳ و BMP-6 به مدت سه هفته کشت داده شد. نمونه هاي حاصل از تمايز با روش هاي هيستولوژيکي، ايمينوهيستوشيمي و RT-PCR از نظر ويژگي هاي غضروف مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: فاکتورهاي رشد TGF-β۳ و BMP-6 موجب القاي کندروژنز در سلول هاي بنيادي مشتق از چربي بر داربست آلژينات شد. مطالعات ايمينوهيستوشيمي وجود آگريکان و کلاژن نوع II را در ماتريکس خارج سلولي نشان داد. بررسي با روش RT-PCR نيز وجود فنوتيپ کندروسيتي را تحت تاثير القاي کنروژنيک توسط فاکتورهاي رشد TGF-β۳ و BMP-6 تاييد کرد. همچنين وجود توام فاکتورهاي رشد TGF-β۳ و BMP-6موجب افزايش بيان آگريکان در مقايسه با به کار گيري هر يک از اين فاکتورها به تنهايي گرديد.
نتيجه گيري: از اين تحقيق مي توان نتيجه گرفت که فاکتورهاي رشد BMP-6 و TGF-β۳ در داربست آلژينات، هر يک به تنهايي به عنوان القا کننده غضروف سازي عمل مي کنند و به کار گيري هر دو فاکتور با هم بيان آگريکان را افزايش مي دهد.