مقاله بررسي تاثير فتوپريود و نسبت جنسي در تکثير ماهي مولي باله بادباني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در پژوهش و سازندگي از صفحه ۱۶ تا ۲۴ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فتوپريود و نسبت جنسي در تکثير ماهي مولي باله بادباني
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولي بادباني
مقاله فتوپريود
مقاله نسبت جنسي
مقاله ماهيان زنده زا
مقاله توليدمثل ماهيان زنده زا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غياثوند زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: متين فر عباس
جناب آقای / سرکار خانم: جميلي شهلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق با توجه به روش هاي نوين در توليدمثل گونه ماهي مولي بادباني Poecilia latipinna راهکارها و پيشنهادهاي منطقي و جالب توجه براي دست اندرکاران تکثير آن بدست آمد. با توجه به اينکه عوامل مختلفي در نحوه توليدمثل مولدين و ميزان بقا و کيفيت نوزادان توليد شده دخيل مي باشند، لذا در اين تحقيق تاثير هشت تيمار نسبت جنسي نر و ماده و فتوپريود بر روي زادآوري ماهي مولي مورد مطالعه قرار گرفت. در آکواريوم هاي شيشه اي، تيمارهاي با نسبت جنسي شامل (F:M)1:2 (F:M)1:1، (F:M)1:3، (F:M)2:1 و (F:M)3:1 و در آزمايش دوم فتوپريود با سه دوره نوردهي شامل (L:D)12:12، (L:D)14:10 و (L:D)10:14 هريک در سه تکرار انجام شد تا نتيجه توليدمثل که شامل دفعات زادآوري، طول دوره زادآوري، تعداد نوزادان توليد شده، کيفيت بازماندگي و رشد آنها طي مدت ۴۰ روز مي باشد مورد بررسي قرار گرفت. طي اين مدت ساير فاکتورها شامل درجه حرارت، pH، ميزان اکسيژن محلول، تغذيه و غيره براي همه تيمارها يکسان و مشابه بود. نتايج بدست آمده از اين آزمايشات نشان داد که با افزايش تعداد ماهيان ماده در هريک از نمونه ها بطور چشم گيري از تعداد نوزادان بدنيا آمده کم شده است. از طرفي در آکواريوم هايي که تعداد ماهيان ماده در برابر ماهيان نر کمتر است مدت زمان لازم براي تولد نوزادان کاهش يافته است. همچنين درصد نوزادان مولي باقيمانده پس از ۴۰ روز در ۳ تکرار با نسبت هاي مختلف جنسي بيانگر بيشترين درصد بازماندگي در تيمار ۱ نر و ۱ ماده و کمترين درصد بازماندگي در تيمار ۱ نر و ۳ ماده بود. نتايج حاصل شده از آزمايش فتوپريود بيان گر اين مطلب است که با افزايش دوره نوري در يک محيط محدود که در اين مورد آکواريوم هاي ۲۰ ليتري مي باشند رشد بيش از حد و بلوم فيتوپلانکتوني را شاهد هستيم. از طرفي با افزايش بار جلبکي بر ميزان فتوسنتز ناخواسته و بيش از حد افزوده شده و اين جلبک ها به علت بلوم خود علاوه بر ترشح مواد مضر و سمي پس از مرگ نيز با تجزيه خود محيط نامناسب و پر استرسي را براي ماهيان فراهم آورد که در نتيجه سبب کاهش بازده غذايي و تلفات شد.