مقاله بررسي تاثير فرآورده دارويي MS14 بر وزن، انديکس طحال و ساختاربافت هاي کليه، کبد، طحال، ريه، گره لنفي و مغز استخوان موش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۸ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فرآورده دارويي MS14 بر وزن، انديکس طحال و ساختاربافت هاي کليه، کبد، طحال، ريه، گره لنفي و مغز استخوان موش
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وزن بدن
مقاله انديکس طحال
مقاله بافت شناسي
مقاله MS14
مقاله طحال
مقاله گره لنفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت رضا
جناب آقای / سرکار خانم: يارايي رويا
جناب آقای / سرکار خانم: ناصري محسن
جناب آقای / سرکار خانم: نقي زاده محمدمهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: اثر ترکيب گياهي، دريايي MS14 در درمان بيماري اتوايميون MS و اثرات ايمنومدولاتوري آن از جنبه هاي مختلف بررسي شده است. با توجه به احتمال کم عارضه بودن ترکيبات گياهي نسبت به داروهاي شيميايي، در مطالعه حاضراثر فرآورده گياهي MS14 بروزن بدن، انديکس طحال و برخي از بافت هاي بدن موش مورد ارزيابي قرار گرفت.
روش بررسي: تحقيق به روش تجربي روي موش Balb.c ماده با ميانگين وزني و گروه سني مشابه (۸-۶ هفته) در دو گروه شاهد و دارو انجام گرفت. به گروه دارو، ۵ روز متوالي MS14 (با دوز ۱۰۰ ميلي گرم بر کيلوگرم) و به گروه شاهد سرم فيزيولوژي خورانده شد. در روز ششم موش ها وزن و پس از کشتن بدون درد حيوانات، طحال جدا و وزن گرديد و به منظور مطالعات بافت شناختي، بافت هاي طحال، ريه، گره لنفيک، ليه، کبد و مغز استخوان در محلول فرمالين ده درصد جمع آوري شد. از بافت ها مقاطعي به ضخامت ۵ ميکرومتر بريده و با هماتوکسيلين، ائوزين رنگ آميزي شدند و تاثير دارو نسبت به گروه شاهد مورد قضاوت آماري قرار گرفت.
يافته ها: فرآورده MS14 اثرمعني داري بر وزن بدن و انديکس طحال موش ها نداشت. در گروه دارو، حداقل ۵۰ درصد از مقاطع ريزبيني ۹۰ درصد از مقاطع ريزبيني گره لنفي، هيپرپلازي بافت لنفاوي را نشان دادند، در حالي که در گروه شاهد هيچ گونه طحال و تغيير واکنشي مشاهده نشد. جداي از تغييرات هيپرپلاستيک، بافت هاي طحال و گره لنفي هيچ گونه تغيير هيستوپاتولوژيک قابل توجهي را نشان ندادند. ارزيابي بافت شناختي مقاطع ريزبيني بافت هاي ريه، کليه، کبد و مغزاستخوان در هر دو گروه، تغيير هيستوپاتولوژيک قابل توجهي را نشان نداد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد که MS14 ممکن است موجب القا تغييرات هيپرپلاستيک واکنشي در اندام هاي مهم سيستم ايمني به ويژه در گره هاي لنفي شود و اثر سوء بر وزن بدن و انديکس طحال حيوانات ندارد.