مقاله بررسي تاثير فرمولاسيون نوعي باند تجربي بر خواص مکانيکي باند و استحکام اتصال به مينا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران) از صفحه ۲۴ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فرمولاسيون نوعي باند تجربي بر خواص مکانيکي باند و استحکام اتصال به مينا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله باندينگ دنداني
مقاله رزين ‌هاي دنداني
مقاله استحکام خمشي
مقاله استحکام کششي
مقاله استحکام باند ريزبرشي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شادخو شيما
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمي امير
جناب آقای / سرکار خانم: جوادپور جعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: عوامل باندينگ با خواص مکانيکي قابل قبول جهت يک اتصال مناسب و پايدار بين کامپوزيت ‌هاي دنداني و ساختمان دندان همواره مورد نياز است. هدف از اين مطالعه بررسي تاثيرات فرمولاسيون رزين بر روي خواص مکانيکي و استحکام باند ريز برشي به مينا مي‌ باشد.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي، رزين ‌هاي تجربي شامل BisGMA و TEGDMA با نسبتهاي وزني ۴۰:۶۰، ۵۰:۵۰ و ۶۰:۴۰ تهيه شدند. نمونه ‌ها براي استحکام خمشي، استحکام ريز کششي و استحکام باند ريز برشي به دندان تهيه و پس از ۲۴ ساعت قرار گرفتن داخل آب در دماي ۳۷ درجه سانتي‌ گراد، تحت آزمون قرار گرفتند. از باند تجاري Heliobond محصول شرکت (Ivoclar-Vivadent) به عنوان نمونه کنترل مثبت استفاده گرديد. نتايج حاصل از آزمونها با روشهاي آماري One-way ANOVA و Tukey HSD تجزيه و تحليل شدند. (a=0.05)
يافته ‌ها: نتايج نشان دادند که از لحاظ آماري اختلاف معني داري بين استحکام خمشي ادهزيوها وجود دارد (P<0.05) ادهزيو داراي %۶۰ وزنيBisGMA ، بيشترين استحکام خمشي (۴۲٫۵۷ مگاپاسکال) و ادهزيو داراي %۴۰ وزنيBisGMA ، کمترين استحکام خمشي (۸۲٫۳۱ مگاپاسکال) را از خود نشان داد. اختلاف معني‌ داري در مقادير استحکام کششي و استحکام باند ريز برشي به مينا ديده نشد (p>0.05).
نتيجه ‌گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه، اگرچه ميزان منومرBisGMA ، تاثيري بر استحکام کششي و استحکام باند ريز برشي به مينا نداشت، اما استحکام خمشي با افزايش BisGMA، افزايش يافت.