مقاله بررسي تاثير فرهنگ کارآفرينانه سازماني بر خلاقيت و نوآوري در نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي (پيام كتابخانه) از صفحه ۵ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فرهنگ کارآفرينانه سازماني بر خلاقيت و نوآوري در نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خلاقيت
مقاله نوآوري
مقاله فرهنگ سازماني کارآفرينانه
مقاله نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور
مقاله کتابخانه عمومي
مقاله تحليل مسير

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طبرسا غلامعلي
جناب آقای / سرکار خانم: محبوب سيامك
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي گيوي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي گيوي حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف اين نوشتار، بررسي نقش فرهنگ سازماني کارآفرينانه به عنوان عاملي اساسي براي خلاقيت و نوآوري در کتابخانه هاي عمومي کشور است.
روش: اين پژوهش از نظر روش گردآوري داده ها، توصيفي و از نوع پيمايشي بوده و داده هاي اوليه از طريق پرسشنامه گردآوري شده است. براي سنجش ابعاد فرهنگ سازماني کارآفرينانه از پرسشنامه مک گيور (۲۰۰۳) استفاده شد و سنجش خلاقيت و نوآوري به وسيله پرسشنامه استاندارد اسلان پاول (۲۰۰۶) انجام شده است. جامعه آماري تحقيق، تمام کارکنان صف و ستاد نهاد کتابخانه هاي عمومي کشور (۴۷۰۰ نفر) است. براي نمونه گيري از روش نمونه‏ گيري تصادفي ساده استفاده شد و تعداد ۱۵۰ پرسشنامه توزيع و در نهايت ۱۱۶ پرسشنامه جمع آوري شد.
يافته ها: بررسي داده هاي گردآوري شده (به کمک نرم افزارLISREL 8.5  و SPSS) با استفاده از آزمون علامت و تحليل مسير نشان داد که فرهنگ کارآفرينانه سازماني بر خلاقيت و نوآوري تاثير مثبت و معناداري دارد. همچنين نتايج آزمون علامت نشان داد که از بين ابعاد مختلف فرهنگ کارآفرينانه، بعد ارزشمندي کار و تفريح و سرگرمي در وضعيت مطلوبي مي باشند و ساير ابعاد فرهنگ سازماني شامل جسارت، تحمل انحراف خلاق، تهاجم بي ثمر، ريسک پذيري، ارتباط باز، همکاري و تشريک مساعي، نوآوري پيش فعال، کلام و همچنين فرهنگ سازماني کارآفرينانه نيز در وضعيت نامطلوبي مي باشد.
اصالت/ارزش: يافته هاي اين پژوهش مي تواند به مديران نهاد کتابخانه هاي عمومي در شناسايي ضعف ها و قوت هاي ابعاد مختلف فرهنگ سازماني موثر در خلاقيت کمک کند.