مقاله بررسي تاثير فشار بر نقطه LI4 بر شدت درد مرحله اول زايمان در زنان نخست زا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در حيات از صفحه ۹۵ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فشار بر نقطه LI4 بر شدت درد مرحله اول زايمان در زنان نخست زا
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نقطه LI4
مقاله طب فشاري
مقاله نخست زا
مقاله درد مرحله اول زايمان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كردي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزي محبوبه
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي حبيب اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: توجه به درد زايمان و تسکين آن از اجزاي مهم مراقبت مادر طي زايمان است. طب فشاري يکي از شيوه هاي غيردارويي کاهش درد است که در دسترس، کم هزينه، کم عارضه وآسان مي باشد. اين پژوهش به منظور تعيين تاثير فشار در نقطه LI4 بر شدت درد مرحله اول زايمان در مادران نخست زا انجام گرفته است.
روش بررسي: در يک کارآزمايي باليني سه گروهي يک سوکور، ۸۳ مادر اول زاي مراجعه کننده به زايشگاه بيمارستان حضرت ام البنين شهر مشهد در سال ۶-۱۳۸۵ با سن بارداري ۴۲-۳۸ هفته به روش تخصيص تصادفي در سه گروه طب فشاري، لمس (شاهد ۱) و مراقبت معمول (شاهد ۲) قرار گرفتند. شدت درد قبل از شروع مداخله، بلافاصله پس از مداخله، نيم ساعت بعد و سپس به فواصل هر ۱ ساعت با استفاده از مقياس ديداري درد اندازه گيري و سپس با استفاده از آزمون آماري آناليز واريانس در سه گروه مقايسه شد.
يافته ها: ميانگين نمره شدت درد زايمان بلافاصله پس از مداخله در گروه طب فشاري (۱۳٫۷۵±۲۸٫۵۹) کمتر از گروه لمس (۱۸٫۶۷±۳۳٫۵) و مراقبت معمول (۲۰٫۵±۴۱٫۸۲) بود (p=0.026).
نتيجه گيري: بر اساس نتايج مطالعه، فشار بر نقطه LI4، شدت درد مرحله اول زايمان را کاهش مي دهد و مي تواند به عنوان روشي ساده، کم هزينه و غير تهاجمي در ليبر جهت کاهش درد زايمان استفاده شود.