مقاله بررسي تاثير فشار روي نقطه ۶ طحالي بر شدت درد قاعدگي دردناک اوليه در دانشجويان علوم پزشکي بيرجند طي سال هاي ۸۷-۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران) از صفحه ۱۰۲ تا ۱۱۱ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فشار روي نقطه ۶ طحالي بر شدت درد قاعدگي دردناک اوليه در دانشجويان علوم پزشکي بيرجند طي سال هاي ۸۷-۱۳۸۶
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد قاعدگي
مقاله روش هاي غيردارويي کاهش درد
مقاله طب فشاري
مقاله نقطه ۶ طحالي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كاشفي فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: زيادلو سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: فدايي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اشرف عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري پيمان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديسمنوره يا قاعدگي دردناک، يکي از شايع ترين مشکلات بيماري هاي زنان است. تقريباً ۵۰% تمام زنان، قاعدگي دردناک را تجربه مي کنند و حدود %۱۰ زنان در سنين باروري به علت ديسمنوره شديد به مدت ۳-۱ روز ازکار باز مي مانند. ديسمنوره مسوول از دست رفتن ۶۰۰ ميليون ساعت کاري و ۲ بيليون دلار هزينه در سال مي باشد. داروها اغلب تاثير خوبي در کاهش درد قاعدگي دارند ولي استفاده از آنها با محدوديت و عوارضي همراه است، يکي از روش هاي غير دارويي کاهش درد قاعدگي، طب فشاري است. هدف از اين مطالعه تعيين تاثير فشار روي نقطه ۶ طحالي (SP6- سان يين جيائو) بر شدت درد قاعدگي دردناک اوليه در دانشجويان ساکن خوابگاه هاي علوم پزشکي بيرجند مي باشد.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني دو گروهه يک سوکور، ۸۶ دانشجوي مجرد، داراي سيکل هاي قاعدگي منظم و دردناک بر اساس فرم انتخاب واحد پژوهش، به روش مبتني بر هدف و با استفاده از جدول اعداد تصادفي، به دو گروه آزمايش و کنترل تقسيم شدند. در گروه آزمايش، در ۲۴ ساعت اول خونريزي قاعدگي، فشار دوطرفه شست پژوهشگر روي نقطه ۶ طحالي وارد شد،، بدين نحو که ۶ ثانيه فشار داده و ۲ ثانيه رها مي شد. اين تکنيک به مدت ۳۰دقيقه اجرا مي شد و ميزان فشار با نيرويي معادل ۱٫۲۱ کيلوگرم در ابتدا شروع مي شد که بتدريج به ۳٫۵۳ کيلوگرم در انتها مي رسيد. در گروه کنترل نيز ميزان و نحوه فشار همانند گروه آزمايش بود با اين تفاوت که فشار روي نقطه نابجا در امتداد SP6 در قسمت کمپارتمان خلفي پا که روي تاندون آشيل هم نبوده است و طبق منابع معتبر طب سوزني، درمدار خاصي قرار ندارد. سنجش شدت درد، با استفاده از مقياس ديداري درد ۱۰ سانتيمتري، قبل، بلافاصله، ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و۱۸۰ دقيقه بعد ازمداخله در دو گروه مورد ارزيابي قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS ويرايش ۱۳ و آزمون آماري داده هاي مبتني بر تکرار، انجام شد.
يافته ها: نتايج مطالعه نشان داد واحد هاي پژوهش در بدو ورود از لحاظ شدت درد در طي دو سيکل قاعدگي، اختلاف آماري معني داري نداشتند. ميانگين شدت درد قاعدگي ۳۰، ۶۰، ۱۲۰ و۱۸۰ دقيقه بعد از مداخله در گروه آزمايش نسبت به گروه کنترل از نظر آماري معني دار بود (p<0. 001).
نتيجه گيري: نتايج پژوهش نشان داد، فشار روي نقطه ۶ طحالي، شدت درد قاعدگي دردناک اوليه را کاهش مي دهد و مي تواند به عنوان يک روش آسان، ارزان و غير تهاجمي براي کاهش درد قاعدگي مورد استفاده قرار گيرد؛ عارضه جانبي به دنبال استفاده از اين روش گزارش نشد.