مقاله بررسي تاثير فلز مس بر تغييرات هيستوپاتولوژيک بافتهاي عضله، کبد و گناد ماهي كپور معمولي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در 1388 در پژوهش هاي باليني دام هاي بزرگ (دامپزشكي) از صفحه 23 تا 29 منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فلز مس بر تغييرات هيستوپاتولوژيک بافتهاي عضله، کبد و گناد ماهي كپور معمولي
این مقاله دارای 7 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كپور معمولي
مقاله مس
مقاله كبد
مقاله گناد
مقاله عضله
مقاله Lc50

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاپوري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: عريان شهربانو
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي ساري عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به بررسي تاثير فلز مس بر ماهي كپور معمولي (Cyprinus Carpio) در شرايط آزمايشگاهي پرداخته شد. ابتدا ميزان Lc50-96h مس بر روي ماهيان انگشت قد و بالغ محاسبه گرديد كه به ترتيب معادل 0.27 و 2.3 ميلي گرم در ليتر تعيين گرديدند، سپس به بررسي بروز ضايعات احتمالي ريزبيني، بافتهاي عضله، گناد و كبد ماهي كپور معمولي كه در مجاورت با فلز مس در دامنه غلظت هاي 2 الي 6.5 ميلي گرم در ليتر قرار داشتند، پرداخته شد. مقاطع ميکروسکوپي تهيه شده از نقطه نظر هيستوپاتولوژي مورد مطالعه ميكروسكوپيك قرار گرفتند. نتايج حاصله نشان داد كه در كبد پس از قرارگيري در مجاورت فلز مس، پديده هايي نظير دژنرسانس چربي، پرخوني، خونريزي و در غلظت هاي بالاتر نكروز و هجوم لنفوسيت ها و التهاب كپسول كبدي مشاهده گرديد. در تخمدان دژنره شدن تخمك ها و در بيضه نفوذ سلولهاي آماسي و رسوب هموسيدرين در داخل بافت بيضه و افزايش بافت همبندي قابل مشاهده بود. در عضلات ضايعه اي مشاهده نگرديد. همچنين ميزان تجمع زيستي فلز مس در سه بافت عضله، گناد و كبد در سه غلظت زير كشنده مس (0.1، 0.5 و 1 ميلي گرم در ليتر) به كمك روش جذب اتمي تعيين گرديد. نتايج تحليل شده بيانگر حداقل ميزان تجمع مس در عضلات و حداكثر ميزان تجمع مس در كبد ماهي كپور معمولي مي باشد.