مقاله بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (شهر الکترونيک) بر ساختار کالبدي شهر از ديدگاه کارکنان منطقه ۱ شهرداري تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۷ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (شهر الکترونيک) بر ساختار کالبدي شهر از ديدگاه کارکنان منطقه ۱ شهرداري تبريز
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله ساختار
مقاله کالبد شهري
مقاله شهر الکترونيک
مقاله کارکنان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حضرتي ليلان اكرم
جناب آقای / سرکار خانم: خديوي اسداله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش تعيين تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات (شهر الکترونيک) بر ساختار کالبدي شهر از ديدگاه کارکنان منطقه ۱ شهرداري تبريز مي باشد. روش تحقيق پيمايشي بوده و گرداوري اطلاعات از طريق پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت که اعتبار ابزار اندازه گيري بوسيله تکنيک تحليل عاملي در ۱۱ عامل طبقه بندي و پايايي سازه هاي مورد مطالعه از طريق الفاي کرونباخ اندازه گيري شد. تحليل يافته ها نشان داد به ترتيب فناوري اطلاعات و ارتباطات بر حمل و نقل، امکانات اصول برنامه ريزي شهري، توسعه فعاليت هاي برنامه ريزي، مکان گزيني ادارات، برنامه ريزي فضايي، توسعه فضايي، مکان گزيني، ارتباطات بي سيمي و سيار، اثرات فضايي کار از راه دور، برنامه ريزي و مسکن گزيني تاثير چشمگيري دارد. همچنين کارکنان زن ميزان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ساختار کالبدي شهر را نسبت به کارکنان مرد درحد بالايي اظهار کرده اند. بين سن، سابقه خدمت کارکنان و ميزان تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر ساختار کالبدي شهر همبستگي معکوس معني دار وجود دارد. درنهايت مي توان گفت فناوري اطلاعات به منظور افزايش سرعت و دقت فعاليت هاي مختلف سازمان ها و در نتيجه بالا بردن بهره وري آنها از اهميت بسزايي برخوردار است. مخصوصا سازمان هايي که بخش هاي مختلف آن در مناطق جغرافيايي پراکنده و دور از يکديگر قرار گرفته اند و يا موسساتي که موظف به انجام کارهاي متنوع و متعدد هستند، بسياري از مشکلات خود را از طريق فناوري اطلاعات رفع مي کنند.