مقاله بررسي تاثير فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه شهري مطالعه موردي شهر اراک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش نامه علوم اجتماعي از صفحه ۳۵ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه شهري مطالعه موردي شهر اراک
این مقاله دارای ۳۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT)
مقاله توسعه شهري
مقاله جامعه شبکه اي
مقاله شهر الکترونيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مطلق معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: بهروزنيا پرستو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر با عنوان «بررسي تاثير فن آوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر توسعه شهري» مي باشد. با توجه به نقش مهم ICT در جامعه شهري و در نهايت توسعه شهري مي توان اهداف عام و خاصي را براي تحقيق در نظر گرفت اما از اصلي ترين اهداف اين پژوهش شناخت ICT و خصيصه آن به عنوان يک پديده نوين، تشريح تاثير ICT بر دگرگوني هاي حوزه هاي مختلف شهري و بررسي نقش و تاثير ICT بر توسعه شهري مي باشد که با استعانت از نظريه هاي«تافلر» «کستلز»، «ميچل» و «تئوري کلان توسعه پايدار شهري» به تبيين تاثير تکنولوژِي اطلاعات و ارتباطات بر توسعه شهري با مطالعه موردي شهروندان شهر اراک مي پردازد.
از آنجاييکه شهرها همچون آيينه اي تمام نما براي جامعه نيز در نظر گرفته شوند، ميتوان اذعان داشت که دگرگوني حاصل از ICT در بطن و سيماي شهر جلوه گر مي گردد. بنابراين آنچه مهم است نه تنها شناخت اين تکنولوژي نوين بلکه بازتاب آن در جامعه شهري و بطور عيني تر و صريح تر تاثير آن بر توسعه شهري است.بنابراين سوال آغازين زير در اين خصوص مطرح مي گردد: تکنولوژي اطلاعات و ارتباطات چه تاثيراتي بر توسعه شهري دارد؟ و در نهايت تاثير آن بر توسعه شهري اراک چگونه است؟
همچنين با طرح پرسشهاي ديگر به عوامل مهم و تاثيرگذار ديگري نيز پرداخته شده است. روش تحقيق حاضر اسنادي – پيمايشي و ابزار گردآوري اطلاعات فيش برداري و پرسشنامه مي باشد. نمونه مورد مطالعه ۳۸۴ نفر از شهروندان شهر اراک هستند که با روش نمونه گيري احتمالي از نوع طبقه بندي متناسب با حجم و تصادفي ساده انتخاب شده اند. شهر اراک داراي سه منطقه شهري است که از مناطق يک (شهيد مصطفي خميني)، دو (شهيد رجايي) و سه (شهدا) انتخاب شده اند. براي انجام مباحث آمار توصيفي از نرم افزار spss و جهت سنجش برازش مدل نظري تحقيق از نرم افزار ليزرل استفاده شده است. نتايج اين پژوهش بر وجود يک الگوي خطي و مستقيم آماري بين تاثير ICT و توسعه شهري حکايت دارد. بطوريکه هشت فرضيه مبتني بر تاثيرICT  بر فرصت آموزشي، اقتصادي، دسترس پذيري، بهداشت محيط زيست، تقويت مشارکت اجتماعي، ارتباطات اجتماعي، پايگاه زنان و نوجوانان همگي تاييد شدند. بنابراين بديهي است که جامعه شهري تاثير اينترنت بر توسعه شهري را مي پذيرد.