مقاله بررسي تاثير كودهاي ازته و فسفره روي كيفيت علوفه Eruca sativa در مراتع قشلاقي مراوه تپه استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات مرتع و بيابان ايران از صفحه ۱۸۰ تا ۱۹۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير كودهاي ازته و فسفره روي كيفيت علوفه Eruca sativa در مراتع قشلاقي مراوه تپه استان گلستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مرتع
مقاله كود ازته
مقاله كود فسفره
مقاله كيفيت علوفه
مقاله Eruca sativa

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ديانتي تيلكي قاسمعلي
جناب آقای / سرکار خانم: توان منيژه
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدعلي (حبيب)
جناب آقای / سرکار خانم: مصداقي منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تعيين كيفيت علوفه يكي از مهمترين عواملي است كه براي مديريت صحيح مراتع لازم است. به كاربردن كودهاي ازته و فسفره باعث افزايش كيفيت علوفه مراتع مي شود. در اين تحقيق كيفيت علوفه Eruca sativa در طي ۳ سال (۸۳، ۸۴ و ۸۵) در ۲ منطقه سرتخت و شيبدار شمالي مراتع مراوه تپه مورد بررسي قرار گرفت. بدين منظور ۰، ۵۰ و ۱۰۰ كيلوگرم در هكتار كود ازته و ۰ و ۲۵ كيلوگرم در هكتار كود فسفره به كار رفت. شاخصهاي تعيين كيفيت علوفه شامل انرژي خام، پروتئين خام، ازت خام، الياف خام و ADF(Asid Detergent Fiber) يا ديواره سلولی بدون همی سلولز است. نتايج نشان داد كه به طور متوسط در طي ۳ سال آزمايش، كود ازته، ميزان شاخصهاي ازت خام، پروتئين خام و انرژي خام را افزايش و ميزان الياف خام و ADF را كاهش داد. كود فسفره تاثير بسيار جزیي روي اين شاخصها داشت. به طور كلي در هر سال كود ازته با ميزان ۱۰۰ كيلوگرم در هكتار باعث افزايش كيفيت علوفه شد. بنابراين در مقايسه ۳ سال در سال ۱۳۸۵ به دليل شرايط مطلوب خاكي و آب و هوايي ميزان كيفيت علوفه افزايش يافت. به طوري كه ميزان كيفيت علوفه در هر دو مرتع سرتخت و شيبدار شمالي يكسان بود و اثر متقابل بين تيمارها فقط در مرتع شيبدار شمالي ديده شد.