مقاله بررسي تاثير ماساژ بازتابي پا بر درد بعد از عمل سزارين در زنان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت در سال ۸۹ – ۱۳۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پرستاري و مامايي جامع نگر (فصل نامه دانشكده هاي پرستاري و مامايي استان گيلان) از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير ماساژ بازتابي پا بر درد بعد از عمل سزارين در زنان مراجعه كننده به مركز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت در سال ۸۹ – ۱۳۸۸
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درد پس از عمل جراحي
مقاله سزارين
مقاله مراقبت هاي تسکيني
مقاله ماساژ بازتابي پا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خوش تراش مهرنوش
جناب آقای / سرکار خانم: قنبري عاطفه
جناب آقای / سرکار خانم: يگانه محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: رضاسلطاني پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: درد يک پديده مشترک بعد از تمام اعمال جراحي است و درد حاد تسکين نيافته، منجر به بروز عوارض جسمي و رواني، تاخير در بهبودي و طولاني شدن مدت بستري مي شود. اگرچه استفاده از مسکن ها رايجترين مداخله در تسکين درد است اما عوارض اين داروها، عدم دسترسي تمام بيماران به آن ها، لزوم صرفه جويي در مصرف داروها خصوصا مسکن ها و همچنين مناسب نبودن مسکن ها در رهايي از درد به تنهايي سبب شده است توجه سيستم هاي پرستاري امروز به درمان هاي تکميلي و روش هاي غيردارويي تسکين درد جلب شود. يکي از اين روش ها ماساژ بازتابي پا است.
هدف:  اين پژوهش با هدف تعيين تاثير ماساژ بازتابي پا بر درد زنان بعد از عمل سزارين انجام شد.
روش کار: پژوهش حاضر يک مطالعه از نوع کارآزمايي باليني است که در آن تعداد ۶۲ بيمار تحت عمل جراحي سزارين مراجعه کننده به مرکز آموزشي درماني الزهرا (س) رشت بطور تصادفي در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. در گروه آزمون، ماساژ بازتابي پا به مدت ۳۰ دقيقه در دو جلسه و به فاصله ۲۴ ساعت انجام شد. ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش عبارت بود از: فرم مشخصات دموگرافيک، فرم پلکاني مقياس ديداري سنجش درد و فرم ثبت نمره درد، داده ها با استفاده از آزمون هاي آماري توصيفي و تحليلي و با کمک نسخه ۱۵ نرم افزارآماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: نتايج پژوهش بيانگرآن است که در گروه آزمون شدت درد پس از مرحله اول ماساژ نسبت به قبل از آن و همچنين نسبت به گروه کنترل به ترتيب کاهش معناداري داشته است P<0.001) و .(P<0.0001 در مرحله دوم نيز شدت درد در گروه آزمون بطور معني داري نسبت به گروه کنترل کمتر بود P<0.001)) .
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي فوق مي توان گفت ماساژ بازتابي پا موجب کاهش شدت درد بيماران تحت عمل جراحي شده است.