مقاله بررسي تاثير مالكيت نهادي بر عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بورس اوراق بهادار از صفحه ۴۳ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مالكيت نهادي بر عملکرد شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ميزان مالکيت نهادي
مقاله عملکرد شرکتها
مقاله بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و Q توبين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نيك بخت محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رحماني نيا جواد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين پژوهش بررسي تاثير ميزان مالکيت نهادي برعملکرد شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران مي باشد. براي اندازه گيري عملکرد شرکت ها از معيارهاي بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و Q توبين بعنوان متغيرهاي وابسته تحقيق استفاده شده است. همچنين ميزان مالکيت نهادي بعنوان متغير مستقل اين تحقيق و متغيرهاي اهرم مالي، مخارج سرمايه اي، ريسک بازار و اندازه شرکت بعنوان متغيرهاي کنترل در نظرگرفته شده اند. داده هاي موردنياز از صورتهاي مالي ۷۸ شرکت بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي۱۳۸۱  الي ۱۳۸۶ استخراج گرديده است. دراين پژوهش از يک مدل رگرسيون چندگانه استفاده گرديده است.
به طور كلي نتايج تحقيق بيانگر وجود رابطه مثبت و معني دار بين مالکيت نهادي و عملکرد شرکتها (بر اساس شاخص هاي بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) و Qتوبين) است. همچنين بازده حقوق صاحبان سهام و اهرم مالي داراي رابطه معني دار مي باشند، حال آنكه نتايج تحقيق بيانگر نبود ارتباط خطي معني دار بين ساير متغيرهاي کنترل با عملکرد شرکت ها مي باشد.