مقاله بررسي تاثير مايعات مشابه غذا بر روي ريزسختي سطحي دو نوع کامپوزيت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران) از صفحه ۹۳ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مايعات مشابه غذا بر روي ريزسختي سطحي دو نوع کامپوزيت
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سختي
مقاله کامپوزيت
مقاله هپتان
مقاله اتانول

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قوام مريم
جناب آقای / سرکار خانم: آرامي سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: حسني طباطبايي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزايي منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: كرمانشاه حميد
جناب آقای / سرکار خانم: پهلوان ايوب
جناب آقای / سرکار خانم: ياسيني اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان مرضيه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه وهدف: کاهش سختي ترميم هاي رزين کامپوزيت در دهان پس از سخت شدن به وسيله نور مرئي مي تواند دوام کلينيکي اين مواد را تحت تاثير قرار دهد. هدف از اين تحقيق بررسي اثر مايعات مشابه غذا مانند اتانول %۲۵، %۵۰ و %۷۵ و هپتان %۵۰ بر روي سختي سطحي دو نوع کامپوزيت P60) و (Gradia پس از سخت شدن بوسيله نور مرئي و غوطه ور شدن به مدت ۲۴ ساعت و ۷ روز بود.
روش بررسي: ۴۵ نمونه از هر کامپوزيت در يک مولد استنلس استيل با ابعاد ۲ در ۶ ميلي متر قرار داده و سخت شدند. از هرنوع کامپوزيت تعداد ۵ نمونه بلافاصله پس از سخت شدن با نور مرئي تحت آزمون ريزسختي قرار گرفتند تا ريزسختي اوليه کامپوزيت ها به دست آيد (گروه کنترل). نمونه ها از هر کامپوزيت در لوله هايي محتوي محلول اتانول با غلظت هاي %۲۵، %۵۰ و %۷۵ و هپتان %۵۰ به مدت ۲۴ ساعت و ۷ روز قرار گرفتند. سپس نمونه ها از محلول خارج، شسته و خشک شدند و تا زمان آزمايش به يخچال منتقل گشتند. در شرايط استاندارد ميزان ريزسختي سطح نمونه ها با دستگاه Microhardness سنجيده شد. نتايج با مقياس ويکرز اندازه گيري شد و داده ها با استفاده از تست هاي one-way ANOVA و۳-way ANOVA  و Tukey Post-hoc آناليز قرار گرديد. P<0.05 سطح معني دار بودن نتايج قرار داده شد.
يافته ها: سختي سطحي کامپوزيت P60 از کامپوزيت گراديا بيشتر بود. آناليز واريانس در گراديا و P60 نشان داد که به غير از اتانول (P=0.514) %25 بين گروه کنترل و همه گروه هاي ديگر تفاوت آماري معني داري  (P<0.05)وجود داشت. پس از ۲۴ ساعت همه مايعات به غير از اتانول %۵۰ و%۷۵  (P=0.793) تاثير معني داري روي کامپوزيت گراديا داشتند. پس از ۷ روز همه مايعات به غير از اتانول %۲۵ و %۵۰  (P=0.385)و اتانول %۵۰ و %۷۵ (P0.150) تاثير معني داري روي کامپوزيت گراديا داشتند. کامپوزيت P60 بعد از زمان ۲۴ ساعت و ۷ روز تاثير همه مايعات را روي سختي معني دار نشان داد. هپتان%۵۰  سختي را افزود  (P=0.000)و اتانول %۷۵  (P=0.000)و اتانول %۵۰ (P<0.001) و اتانول %۲۵ (P=0.007) سختي کامپوزيت را بطور معني داري کاهش داد.
نتيجه گيري: بر اساس اين مطالعه زمان بر روي نتايج اثري نداشت. P60 استحکام بيشتري نشان داد. اتانول %۷۵، %۵۰ و%۲۵  به ترتيب تاثيرگذار بودند. هپتان سختي سطحي را افزايش داد.