مقاله بررسي تاثير مترونيدازول، اريترومايسين و ايندومتاسين بر روند زايمان زودرس ايديوپاتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۳۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير مترونيدازول، اريترومايسين و ايندومتاسين بر روند زايمان زودرس ايديوپاتيک
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زايمان زودرس
مقاله آنتي بيوتيک
مقاله ايندومتاسين
مقاله پيامد پره ناتال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مستقل ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: گچكار لطيف
جناب آقای / سرکار خانم: زماني آذر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به عدم پاسخ قابل قبول زايمان زودرس به درمان با توکوليتيک ها و احتمال عدم موفقيت آنتي بيوتيک ها به دليل ليز شدن باکتري هاي و آزاد شدن اندوتوکسين ها و به منظور تعيين تاثير افزودن آنتي پروستاگلاندين (ايندومتاسين) به ترکيب آنتي بيوتيکي مناسب (مترونيدازول – اريترومايسين) و بررسي تاثير آنها در مهار زايمان زودرس ايديوپاتيک، اين مطالعه انجام گرفت.
روش بررسي: در اين کارآزمايي باليني دو سو کور، ۴۹ خانم باردار با سن حاملگي ۳۴-۲۶ هفته با علايم زايمان زودرس ايديوپاتيک بطور تصادفي به دو گروه مورد (۲۵ نفر) و شاهد (۲۴ نفر) تقسيم شده و از نظر سن حاملگي، تاخير زايمان براي ۲۴ ساعت و ادامه حاملگي تا ۳۷ هفته، وزن تولد و ميزان نياز نوزاد به NICU ارزيابي شدند. داده ها با اسفتاده از آزمون هاي کاي دو، آزمون دقيق فيشر و آزمون t تحليل شدند.
يافته ها: تاخير ۲۴ ساعته زايمان در ۸۴ درصد گروه مورد و ۷۹٫۲ درصد گروه شاهد مشاهده شد (NS). ميانگين وزن نوزادان در گروه مورد ۲۲۷۳±۸۶۳ گرم و در گروه شاهد ۲۰۱۱±۵۲۹ گرم بود (NS). فراواني نرسيدن به ۳۷ هفته حاملگي در گروه مورد و شاهد به ترتيب ۳۲ و ۲۰٫۸ درصد بود (NS). تعداد نوزاداني که به علت پره ماچوريتي مردند، در دو گروه يکسان بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد افزودن آنتبي پروستاگلاندين (ايندومتاسين) به آنتي بيوتيک (مترونيدازول – اريترومايسين) تاثيري بر مهار روند زايمان زودرس ايديوپاتيک ندارد.