مقاله بررسي تاثير متغيرهاي ارزشي بر تمايل به خريد محصولات پاسخگوي (دوستدار) محيط که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت)) از صفحه ۸۱ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير متغيرهاي ارزشي بر تمايل به خريد محصولات پاسخگوي (دوستدار) محيط
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار مصرف کننده
مقاله محيط
مقاله بازاريابي مصرف کننده
مقاله مسووليت اجتماعي
مقاله محصول پاسخگوي محيط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خورشيدي غلامحسين
جناب آقای / سرکار خانم: بانويي عارف
جناب آقای / سرکار خانم: سروي همپا حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از نگراني هاي عمده جوامع در چند دهه اخير، آلودگي هاي گسترده زيست محيطي است که بخش عمده اي از آن ناشي از رفتار مصرف کنندگان در فرآيند اکتساب، مصرف و کنارگذاري محصولات غيرپاسخگو به محيط است. در اين مطالعه با استفاده از مدل “تمايل به خريد محصول پاسخگوي محيط” (يا خريد محصولات دوستدار محيط) ارتباط زنجيره اي بين ارزش هاي مصرف کنندگان، نگرش هاي آنان نسبت به پيامدهاي محيطي و فردي محصولات دوستدار محيط و تمايل خريد اين محصولات را بررسي کرده ايم. داده هاي موردنظر با استفاده از پرسش نامه جمع آوري شده و روابط بين متغيرهاي مدل با استفاده از روش تحليل مسير مورد آزمون قرار گرفتند. رابطه سلسله مراتبي از ارزش هاي فرد به نگرش هاي مرتبط با يک محصول خاص (در اين مطالعه دو نوع نوشابه، با بطري هاي قابل بازيافت و بطري هاي يک بار مصرف)، و نگرش هاي مربوط به تمايل به خريد محصول، مورد تاييد قرار گرفت. طبق تحليل هاي انجام شده نه تنها پيامدهاي فردي يک محصول، بلکه پيامدهاي محيطي مترتب بر يک محصول نيز در پيش بيني خريد آن موثر است.