مقاله بررسي تاثير متغيرهاي مورفومتري حوضه بر روي دبي حداكثر سيل در حوضه آبريز رودخانه چالوس با استفاده از روش هاي آماري و مدل هاي رياضي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در زمين و منابع از صفحه ۶۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسي تاثير متغيرهاي مورفومتري حوضه بر روي دبي حداكثر سيل در حوضه آبريز رودخانه چالوس با استفاده از روش هاي آماري و مدل هاي رياضي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دبي حداكثرسيل
مقاله توزيع هاي آماري متغيرهاي مورفومتري
مقاله لوگ پيرسون تيپ ۳
مقاله مدل هاي رياضي
مقاله داده هاي آماري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقيمي علي
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي حرمي سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: معتمد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين بررسي سعي شده است احتمال وقوع سيلاب با دوره بازگشت معين در حوضه آبريز رودخانه چالوس محاسبه گردد. سپس روابط همبستگي بين و دبي سيل با متغيرهاي مورفومتري حوضه آبريز مذكور بر اساس انتخاب توزيع آماري مناسب براي تخمين و پيش بيني سيل بصورت مدل هاي رياضي تعيين گردد. بر اساس اين مطالعات، مشخص گرديد، تابع توزيع لگاريتم پيرسون تيپ III مناسب ترين تابع توزيع آماري منطقه براي داده هاي آماري ايستگاه هاي حوضه و محاسبه دبي حداكثر سيلاب در حوضه آبريز چالوس مي باشد. همچنين مشخص گرديد پارامترهاي مختلف مورفومتري حوضه نظير مساحت زيرحوضه، طول آبراهه ها، تراكم زهكش، شيب زير حوضه ها و فراواني آبراهه ها روابط معني داري را با حداكثر و دبي سيلاب در حوضه، بصورت مدل هاي خطي و غيرخطي نشان مي دهند، كه مي تواند در تخمين و پيش بيني سيل در هر يك از زيرحوضه هاي حوضه آبريز چالوس نقش مهمي ايفا نمايد.